ISSN 2228-1932

Haridustehnoloog soovitab

Moodle’i testiküsimuste konverter

Triin Marandi, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Igaüks, kes on Moodle’is enda e-kursusele testiküsimusi lisanud, teab, et see on tehniliselt üsna töömahukas tegevus. Palju lihtsam on küsimused luua tekstifailis, need ettenähtud viisil vormistada, Moodle’i jaoks arusaadavasse formaati salvestada (.xml) ning e-kursusele küsimustepanka importida. .xml-faili salvestamiseks on TÜs loodud veebipõhine rakendus aadressil http://www.ut.ee/moodletestixml.

Selle rakendusega saab kasutada järgmisi Moodle’i küsimusetüüpe: valikvastused, õige/vale, lühivastus, essee, arvuline vastus, lünktekst ja vahetekst. Muidugi tuleb lisaks küsimusele sisestada ka õige vastus või valed vastused ning soovi korral ka õppijale esitatav tagasiside/kommentaar. Arvestada tuleb sellega, et rakendusse kopeerides kaovad teie tekstist kõik rasvased või muud tekstivormingud. Samuti ei saa sel moel küsimustesse ja vastustesse lisada pilte, audiot ja videot – need tuleb sisestada pärast Moodle’is.

Kuna iga küsimustüübi jaoks on oluline järgida kindlat vormistust, saab seda mugavalt spikerdada rakenduse paremast ülanurgast avanevalt näidete lehelt.

BBB ehk BigBlueButton – rakendus veebiseminaride läbiviimiseks

Triin Marandi, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

BigBlueButton on veebiseminari läbiviimise keskkond, mis võimaldab reaalajas jagada videot, audiot, slaide, arvutiekraani, kasutada jututuba ja valget tahvlit ning kõik ekraanil toimuv ka salvestada. BBB on ühendatud Moodle’iga, mistõttu saab õppejõud lisada veebiseminariruumi enda e-kursusele ja kasutada seda koos õppijatega seminarideks, konsultatsioonideks, rühmatööks, eksamiks. Lisaks on BBB kättesaadav ka aadressilt https://button.ut.ee, kus iga TÜ kasutajakontot omav inimene saab siseneda, luua eraldi veebiseminariruumid ning neid lingi kaudu teistega jagada. Teised veebiseminaril osalejad ei pea loodud ruumi sisenema kasutajakontoga, vaid lihtsalt enda nimega.

Kasutaja arvutis peaks olema paigaldatud ning uuendatud Flash ning ekraanijagamiseks Java. Mobiilses nutivahendis ei näe kahjuks teiste osalejate veebikaamerate pilti ega ka arvuti ekraanijagamist.

Täpsemad juhised leiate aadressilt https://sisu.ut.ee/juhendid/bbb

Uued testiküsimuste tüübid STACK  ja regulaaravaldisega lühivastus – mis need on ja mida nendega saab teha?

Ly Sõõrd, õppeosakonna elukestva õppe keskuse õppedisainer

Tartu Ülikooli Moodle’i testiküsimuste hulka on lisandunud sel aastal kaks uut küsimusetüüpi: STACK ja regulaaravaldisega lühivastus.

STACK

STACK on küsimusetüüp, mis võimaldab õppijal sisestada küsimuse vastuseks matemaatilisi avaldisi (funktsioonid, võrrandid, maatriksid jm) teksti kujul klaviatuuri tähemärke kasutades. Õppija vastus teisendatakse koheselt ümber matemaatilisele kujule ning õppija võib enne hindamist oma sisestust vajadusel korrigeerida. Ühe ülesande piires saab küsida mitut erinevat vastust – lisaks avaldiste sisestamisele on võimalik lisada ka näiteks valikvastuseid, lühivastuseid,  märkeruute jm. Vastused kontrollitakse ja hinnatakse Moodle’i poolt automaatselt vastavalt sellele, kuidas ülesande koostaja on õige vastuse määranud. STACK kasutab matemaatiliste funktsioonide rakendamisel arvutialgebra süsteemi, mis võimaldab võrrelda õige vastuse algebralist samaväärsust. Ülesandesse ja/või ülesande tagasisidesse on võimalik lisada ka funktsioonide graafikuid.

Võimalus teostada matemaatiliste avaldiste automaatkontrolli on eriti oluline matemaatika ja füüsika erialadel. Selle küsimusetüübi erinevatest võimalustest on võimalik aimu saada Edinburgi Ülikooli demokursuselt: https://stack.maths.ed.ac.uk/demo/  (NB! Enne sisenemist looge omale kasutajanimi ning vajutage pärast kursusele sisenemist nupule “Enrol me”).

Täpsem info STACK küsimusetüübi kohta:

Regulaaravaldisega lühivastus

Moodle’is on olnud varasemalt olemas küsimusetüüp „lühivastus“, kuhu vastaja saab sisestada mingi sõna või fraasi ja mille õigsust kontrollitakse küsimuste koostaja poolt määratud sõnade või fraaside järgi. Sõltuvalt küsimusest võib alternatiivsete õigete vastuste arv olla üpris suur ja kõigi õigete vastuste kirjeldamine peaaegu võimatu. Siinkohal tulebki appi uus küsimusetüüp: regulaaravaldisega lühivastus, mis võimaldab õppija poolt sisestatud sõna või fraasi esinemist või mitte-esinemist kontrollida regulaaravaldis(t)e abil ning selle alusel õppija vastust automaatselt hinnata või anda spetsiifilist tagasisidet.

Regulaaravaldis on teoreetilises informaatikas ja formaliseeritud keeleteoorias defineeritud kui „sümbolite jada, mis määrab otsingualgoritmi“. Regulaaravaldise kontseptsioon tekkis 1950. aastatel, mil Ameerika matemaatik Stephen Cole Kleene kirjeldas tavakeelt sümbolite vormis. Kontseptsioon leidis alguses suuremat kasutust just tekstitöötlusrakendustes.

Regulaaravaldis pannakse kirja erimärkide abil, millest igal on oma funktsioon. Enimkasutatavaid erimärgid on:    . ^ $ * () [] +? | {} \ /

Järgnevalt mõned konkreetsed näited:

Regulaaravaldise näide Tähendus
[kpt]ass loeb õigeks sõnad: kass, pass ja tass
(k|p|t)ass alternatiiv eelmisele: loeb õigeks sõnad: kass, pass ja tass
(|mets|kodu)kass loeb õigeks sõnad: kass, metskass, kodukass
–.*kass.*/i

Kontrollitakse, kas vastuses puudub sõna “kass”:

  • Kaks kriipsu — tähistab sellele järgneva sõnakonstruktsiooni puudumist
  • Punkt . tähistab ükskõik millist märki või tähte
  • tärn * tähistab sellele eelneva tähe või märgi esinemise kordust ükskõik kui palju kordi – seega .* tähistab ükskõik milliseid tähti, sõnu või lauseid regulaaravaldisega määratletud sõna ees ja taga
  • /i avaldise lõpus lisab tõstutundlikkuse kontrolli kogu avaldisele

NB! Regulaaravaldise küsimuse koostamisel tuleb esimeseks vastuseseks sisestada õige vastusevariant ilma regulaaravaldiseta ning järgmiseid vastuseid saab kirjeldada regulaaravaldiste abil. Osaliselt või täiesti õigeks hinnatavad vastused ei tohi sisaldada neid erimärke, mille abil tähistatakse konkreetselt määratlemata tähti või sõnu (näiteks . ^ $ * + { } \ ). Kui vastus ise võib sisaldada neid erimärke, siis tuleb need välja kommenteerida märgiga “\”, näiteks \. või \$

Regulaaravaldisega lühivastust on võimalik kasutada erinevates valdkondades. Selle küsimusetüübiga saab lõpetada lauseid, lisada teksti keskele puuduvat sõna vms. Võimalus otsida kogu sisestatud tekstist teatud sõnu võimaldab anda õppijale spetsiifilist tagasisidet.

Täpsem info regulaaravaldise küsimusetüübi kohta:

Regulaaravaldiste kohta üldiselt:

Teile võivad meeldida ka need artiklid