ISSN 2228-1932

E-õpe tagab info levimise kindluse

Tartu Ülikooli õppeprorektor Anneli Saro keskendub intervjuus muutuste teemale. Ülikooli jaoks on oluline kohaneda ühiskondlike muutustega. Üheks haridusmaastikku mõjutavaks teguriks on teravnev tööjõupuudus ning õppeprorektori sõnul peab arvestama, et ülikool konkureerib tööandjatega. Seepärast on õige aeg pakkuda õppijatele üha paindlikumaid õppimisvõimalusi, mis võimaldavad üheaegselt käia nii tööl kui õppida. E-õpe võimaldab õppijal ise valida õppimiseks aja ja koha ning aitab arendada iseseisva töö oskusi.

Anneli Saro märgib, et ülikool ei saa enam seada piiranguid, kuidas üliõpilane õpib, vaid õppijatele peab andma valikuid. Näiteks Helsingi Ülikoolis on tagatud üliõpilastele kõik võimalused, et nad saaksid läbida aine iseseisvalt. Õppejõudude ülesandeks on ennekõike teadmiste omandamise kontrollimine. E-õppe teel õppimine ja õpetamine on oluliselt mitmekesisem traditsiooniliste õppemeetoditega võrreldes, pakkudes mh võimalusi arendada õppijate digioskusi.

Anneli Saro sõnul on auditoorne loeng kui telefonimäng ning e-õppe kasutamine õppetöös aitab tagada info liikumise kindlust võrreldes loengusaalis toimuvaga. Õppeprorektor nendib, et tuleviku ülikoolis on tavapärane kombineeritud õpe, kus e-õppe vahendid ning auditoorne õpe on omavahel mõistlikus ja paindlikus kombinatsioonis.

Teile võivad meeldida ka need artiklid