ISSN 2228-1932

Märksõnad: uuring

Õpiotstarbeliste videote kasutamine õppetöös

Kuidas toetavad videod õppeprotsessi humanitaarvaldkonna e-õppe kursusel? Kuidas parandada videote kasutamisega õppekvaliteeti? TÜs viidi läbi uuring, kus videoid puudutavatele küsimustele vastasid MOOCis “Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?” osalenud.

Loe edasi...

Juhid e-õppest

Haridustehnoloogiakeskus viis 2013. aasta sügisel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli teada saada, kuidas on akadeemiliste struktuuriüksuste juhid ja programmijuhid rahul e-õppe olukorraga ülikoolis ning millised on nende arvates e-õppe arendamise võimalused, kitsaskohad ja prioriteedid. E-õppe uuringu küsimustik sisaldas küsimusi, mis puudutasid e-õppe kasutamiseks vajalikku taristut, e-õppe sisutootmist ja kvaliteeti, personali arendamist ja tugiteenuseid ning e-õppega seotud administratiivseid regulatsioone. Küsitletavateks olid tasemeõppe programmijuhid, õppeprodekaanid, õppedirektorid ja instituutide juhid.

Loe edasi...

E-õppe tulemuslikkus

Ülikoolis 2011. a. jooksul toimunud auditoorsete, osaliselt veebipõhiste ja veebipõhiste õppeainete tulemuste analüüs. Võrreldakse õppetöös osalenud õppijate hinnete keskmisi väärtusi ja jaotuvust eristava hindamise puhul ning arvestuse saamise protsenti mitteeristava hindamise puhul.

Loe edasi...

E-kursused – mida ja milleks?

Veebruari alguses kutsusime TÜ õppejõude jagama enda kogemusi e-õppe kasutamise osas. Lugege, mida olemasolevad e-kursused sisaldavad, milleks ja kuidas neid kasutatakse, milliseid õppemeetodeid rakendatakse.

Loe edasi...

Sülearvutid õppetöös – eelised ning probleemid

Kristi Voore magistritöö põhjal kirjutatud artiklis analüüsitakse olukorda, kus peaaegu igal õpilasel on tunnisisesel ja -välisel ajal võimalik kasutada isiklikku sülearvutit. Autor toob välja sülearvuti kasutamise eelised ja puudused nii õpetaja kui ka õppija seisukohalt.

Loe edasi...

Mida arvavad tudengid ja õppejõud videoloengutest?

2010. aasta veebruaris-märtsis viidi Tartu Ülikooli õppejõudude ja üliõpilaste seas läbi uuring videoloengute kasutamise kohta. Eesmärk oli koguda informatsiooni selle kohta, kuidas õppejõud ja üliõpilased suhtuvad videoloengutesse, kui palju üldse videoloenguid kasutatakse, millised on probleemid ja ootused.

Loe edasi...