ISSN 2228-1932

E-õppe hetkeseis

Lehti Pilt

E-kursuste ja kasutajate arv

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad veebipõhiselt või millel on veebipõhine tugi e-õppe keskkonnas. Tartu Ülikool kasutab kahte e-õppe keskkonda – Blackboard ja Moodle.

2009. aasta septembri seisuga on Tartu Ülikoolis kokku 1079 e-kursust, millest Blackboardis on 907 ning Moodles 172 (Joonis 1).

Joonis 1.

Kõige enam e-kursusi on filosoofiateaduskonnas (Joonis 2).

Joonis 2.

Instituutide ja keskuste tasemel paistavad silma keelekeskus (61 e-kursust) ning ökoloogia ja maateaduste instituut (43 e-kursust).

E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud. Eriti suur kasv on toimunud kolmel viimasel aastal, kui igal aastal on lisandunud ligi 200 uut e-kursust (Joonis 3).

Joonis 3.

2009. a. septembri seisuga on Tartu Ülikooli institutsiooni Blackboardi õppija kasutajatunnuse loonud 8069 inimest ning disaineri kasutajatunnuse 679 õppejõudu. Ülikooli 1698 õppejõust ja teadustöötajast kasutab õpikeskkonda Blackboard u. 40% (Joonis 4). Selle protsendi arvutamisel on kasutatud akadeemiliste töötajate koguarvu, sealhulgas teadustöötajaid, kellel puudub õppetöö läbiviimise kohustus.

Joonis 4.

Õpiobjektid ja dSpace

Digitaalne õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss. Õpiobjektid on näiteks slaididega integreeritud videoloengud, animatsioonid, sisupaketid jms. ESF e-õppe programmi BeSt raames loodavate õpiobjektide maht on minimaalselt 0,15 EAP  (4 tundi õppija tööd) ning neid on võimalik läbida 100 % ulatuses e-õppena. BeSt programmi perioodil (2009 – 2013) on Tartu Ülikoolil võimalik luua programmi toetusel 330 interaktiivset õpiobjekti (66 õpiobjekti aastas).

BeSt programmi toetusel loodud õpiobjektid ning e-kursuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad TÜ raamatukogu digitaalses repositooriumis dSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace) e-õppe materjalide kollektsioonis (Joonis 5).

Repositooriumis olevaid digitaalseid õppematerjale ja õpiobjekte saab iga õppejõud otsinguga otsida ning oma õppetöös kasutada, viidates neile ÕISis olevast aineprogrammist või e-kursuselt. Näiteks võite otsida märksõna “videoloeng” abil, mille tulemusena kuvatakse kõik videoloengud või sisulise märksõna abil.

 


Joonis 5.

Repositooriumis olevaid õppematerjale/õpiobjekte saab kuvada ka otsingulahtri all olevate nuppude abil: titles (kuvatakse pealkirjade alusel), authors (kuvatakse autorite alusel) või issue date (kuvatakse väljalaskeaja järgi).

Videoloengud

Tartu Ülikooli videoloengud jaotuvad alljärgnevalt:

  • e-kursustega seotud videoloengud
  • traditsioonilise õppega seotud videoloengud
  • aulaloengud ja akadeemilised loengud

Osa ülikooli videoloengutest on avalikult kättesaadavad repositooriumis dSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace, E-õppe materjalid, otsingusõna „videoloeng“) või aadressilt http://www.ut.ee/516361. Ülejäänud videoserveris asuvad videoloengud pole praegu avalikult kättesaadavad, vaid on viidatud õppematerjalidena erinevatelt e-kursustelt. Viimased on seega kättesaadavad vaid antud ainekursuse valinud ja e-kursusele sisenenud õppijatele.

2008. aastal lisati videoserverisse 107 videoloengut ning 2009. aastal on seni lisatud ca 70 videoloengut. Valdavalt on tegemist slaididega sünkroniseeritud videoloengutega. Paljud videoloengutest on loodud ESF REDEL projekti (2004 – 2008) ning ESF kõrghariduse e-õppe programmi BeSt toetusel (alates 2009).

Joonis 6.

Perioodil september 2008 – juuni 2009 oli videoserveri keskmine külastajate arv ühes kuus 3084 ning keskmine klippide vaatamise sagedus 27680 korda (1 külastaja vaatab kuus keskmiselt 8,98 videoklippi) (Joonis 6).