ISSN 2228-1932

Mikrokraadiprogrammid Tartu Ülikoolis

Mikrokraadi (nimetatakse ka nanokraadiks, mikrokvalifikatsiooniks) kasutuselevõtt on eesmärgina kirjas Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035. Selliseid programme korraldavad ülikoolid üle maailma, sest muutuv tööturg ja uued töö tegemise viisid nõuavad pidevalt järgmiste oskuste omandamist.  

Tartu Ülikool pakkus 2021/22. õppeaastal esmakordselt mikrokraadiprogramme, mis on pikemad tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammid ning arvestavad tööturu vajaduste ja töötavate inimeste võimalustega. Nendes osaledes saab omandada lisaeriala või pädevuse mõnes kitsamas tegevusvaldkonnas. Programmi läbinul on võimalus edaspidi soovi korral tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kõrghariduse või kraadi omandamiseni jõuda.  

Sügissemestril avati 18 ja kevadsemestril kaks mikrokraadiprogrammi, millel asus teadmisi omandama üle 200 õppija. Esimese aasta vastuvõtu tulemuste põhjal on mikrokraadiprogrammid suure potentsiaaliga ning ülikoolil on kavas ka edaspidi uusi programme välja töötada ja pakkuda. 

Mikrokraadiprogrammidega saab tutvuda: https://ut.ee/et/mikrokraadid 

Palusime iga valdkonna esindajal lühidalt tutvustada ühte mikrokraadiprogrammi, et saada lähemalt aimu, mida need endast kujutavad.  

Humanitaar ja kunstide valdkond
Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel
Reelika Saar, maailma keelte ja kultuuride kolledži kirjaliku tõlke nooremlektor  

Mikrokraadiprogramm „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“ koosneb kolmest kursusest, toimub sügis- ja kevadsemestril ning on eelkõige mõeldud juba tõlketurul tegutsevatele tõlkijatele/toimetajatele, kes sooviksid täiendada oma teadmisi ja oskusi tõlkeabitarkvara valdkonnas. Samuti sobib ka osalejatele, kes ehk elukutselised tõlkijad pole, kuid puutuvad siiski kokku (tarbetekstide) tõlkimisega. Ligikaudu pool osalejatest vastas programmi avaküsitluses, et ei ole kunagi tõlkimisega või toimetamisega elukutseliselt tegelenud. 

Õppejõuks on oma tõlkijakarjääri jooksul paljude tõlketehnoloogia rakendamisviisidega kokku puutunud TÜ tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna kirjaliku tõlke nooremlektor Reelika Saar, lisaks suunatakse õppijaid osalema asjakohastel veebikonverentsidel ja -üritustel (või vaatama neist salvestisi), kus keele- ja tõlketehnoloogia valdkonna spetsialistid ettekandeid peavad. 

Tegemist on täielikult veebipõhiselt toimuva mikrokraadiprogrammiga: üle nädala toimuvad osalejatele veebiseminarid BigBlueButtoni keskkonnas ning veebiseminaride vahelisel ajal on õppijatele Moodle’is iseseisvaks õppimiseks kättesaadavad mitmesugused ülesanded ja õppematerjalid, mille hulgas on ka õppevideod ekraanisalvestiste vormis. Lisaks õppevideotele on Moodle’is järelvaadatavad ka kõik toimunud veebiseminarid. Sügissemestri lõikes valis veebiseminaridel osalemise (järelvaatamise asemel) keskmiselt siiski rohkem kui pool osalejatest. Osalejatele on avatud ka võimalus soovi korral liituda teiste üliõpilastega näiteks arvutiklassis Tartus. 

Osalejaid on nüüdseks ligikaudu 20. See arv on mõne inimese võrra väiksem kui sügisel. Miks see nii on, selgub loodetavasti juuni lõpus kogutud tagasisidest.  

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Süsteemianalüüsi mikrokraadiprogramm
Kuldar Taveter, arvutiteaduse instituudi infosüsteemide kaasprofessor 

Milline peaks olema hooldekodu jaoks loodav vanemaealiste inimeste heaolu ja hooldajate vajadusi võimalikult hästi toetav nn sotsiotehniline süsteem? Millist täitemenetlusi toetavat infosüsteemi oleks vaja kohtutäituritele ja milliste riiklike registritega peaks see süsteem olema soetud? Kuidas luua loomakasvatuse jaoks nn küber-füüsikaline süsteem, mis võimaldaks automaatselt andurite abil jälgida ja salvestada nii tootmisandmeid kui ka andmeid loomade heaolu kohta? Niisuguseid küsimusi esitatakse sageli erinevate valdkondade jaoks, toetamaks nende valdkondade tööprotsesse tarkvaramahukate süsteemide abil. Vastuste leidmist sedalaadi küsimustele käsitlebki süsteemianalüüsi mikrokraadiprogramm. Selles mikrokraadiprogrammis võivad osaleda mistahes eriala asjatundjad, kes otsivad võimalusi ettevõtte äriedukuse tõstmiseks, riigiasutuse või mittetulundusorganisatsiooni töö tõhustamiseks infotehnoloogia (IT) rakendamise abil. Mikrokraadiprogrammi läbinu oskab kasutusele võtta mitmeid uute IT süsteemide kavandamist ja rakendamist või olemasolevate IT süsteemide muutmist toetavaid ärianalüüsitehnikaid analüüsimaks valdkondade vajadusi, probleeme ja olukordi. Vastavaid tehnikaid katavad õppeained ärianalüüs, nõuete analüüs, äriprotsesside juhtimine ja tarkvaratoodete juhtimine. Kõigi nimetatud ainete õppimisele ja õpetamisele on tagatud heatasemeline e-tugi arvutiteaduse instituudi poolt, mille alamüksus ati.comp aitab nii õppureid kui ka õppejõude igas e-õpet puudutavas küsimuses. Seoses COVID-19 pandeemiaga olid käesoleva õppeaasta sügissemestril alates novembrikuust täielikult veebipõhised nii nõuete analüüsi kui ka tarkvaratoodete juhtimise õppeained. Samal põhjusel toimus kevadsemestril ärianalüüsi aine veebipõhiselt aga üks külalisloeng peeti siiski auditooriumis koos samaaegse veebiülekandega. 

Süsteemianalüüsi mikrokraadiprogrammis osaleb 12 õppurit. On tehtud paar ettepanekut mikrokraadiprogrammi veelgi paremaks toimimiseks, mida järgmisel aastal kindlasti arvestame. 

Meditsiiniteaduste valdkond
Histoloogia histoloogilise tehnika alustega
Marina Aunapuu, anatoomia osakonna histoloogia kaasprofessor

Histoloogia histoloogilise tehnika alustega (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=11509) on 312-tunnine kursus laborantidele, teaduritele, meditsiiniõpinguid alustada soovivatele täiskasvanutele. Sellel kursusel õpitakse üld- ja erihistoloogiat: saadakse teadmisi rakkude, kudede ja inimese organismi organite mikroskoopilisest ehitusest ja arengust rõhuasetusega struktuuri ja funktsiooni seostele, omandatakse praktilisi oskusi histoloogiliste preparaatide mikroskopeerimisel ning tänu alusteadmiste andmisele kudede ja organite normaalsest ehitusest luuakse baas edaspidiseks mõistmaks inimkehas haiguste korral toimuvaid muutusi. 

Kursuse õppejõududeks on programmi juht kaasprofessor Marina Aunapuu, professor Andres Arend, nooremlektor Aimar Namm ja laborispetsialist Taavi Torga. 

Kursus on osaliselt veebipõhine. E-kursusel on loengute õppematerjalid (videoloengud, videopraktikumid, tekstilised materjalid ja viited soovituslikule lisalugemisele), digipreparaadid, foorumid suhtlemiseks ning testid (harjutustestid, kontrolltööd, eksam) ja tagasisideküsitlused. Igal nädalal on BBBs veebiseminar/konsultatsioon. Kursus kestab 2 semestrit. Mõlemad lõppevad histoloogiliste preparaatide arvestusega, millele eelneb võimalus preparaatide mikroskopeerimiseks auditooriumis. Arvestusel peab õppija ära tundma kahte preparaati ja oskama neid mikroskopeerida. Positiivsele tulemusele (arvestatud) sooritatud arvestused sügis- ja kevadsemestril on eelduseks eksamile pääsemiseks. Histoloogilise tehnika praktikumid toimuvad kevadsemestril laupäeviti auditooriumis. Ka arvestused on suulised ja toimuvad auditooriumis, eksam toimub Moodle’i keskkonnas e-testina. 

Kursust viidi läbi esimest korda 01.09.2021 – 30.06.2022 ja osalejaid oli 12, mis oli seatud ka piirarvuks. Osalejatele meeldis iseseisev õppimine ja abistavad õppejõud, et loenguid sai vaadata endale sobival ajal ning oli aega ka muud teha.  

Sotsiaalteaduste valdkond
Innovatsiooni mikrokraad
Kadri Ukrainski, majandusteaduskonna teadus- ja innovatsioonipoliitika professor 

Miks me tegime sellise mikrokraadi? Kuna see on ühest küljest väga praktiline vajadus ja teisest küljest leidsime juba täna olemasolevad ained, mis väga hästi sobivad seda vajadust katma. Innovatsioonist ja võimekusest innovatsiooniprotsesse juhtida on kujunenud oluline märksõna Eestis. Seni seostatakse innovatsiooni peamiselt start-up ettevõtete, biotehnoloogia ja e-valitsemise temaatikaga. Samas on uudsete lahenduste ja ärimudelite, toodete, teenuste ja tehnoloogiate rakendamine ühiskonna erinevatel elualadel veel lapsekingades. Seega on innovatsioonivõimekuste suurendamine just teistel tegevusaladel ühiskonna jaoks suure potentsiaaliga. Samuti on ühiskonda ja majandust murranguliselt mõjutavad tehnoloogiad jõudnud baasteaduse laboritest rakenduslike lahenduste ning laiema ja odavama kättesaadavuseni, näiteks tehisintellekt, andmeteadus- ja analüüsivõimekus, rohetehnoloogiad jne. Need tehnoloogiad vajavad oma potentsiaali avamiseks rakendusprojekte erinevates äri-, juhtimise ja avaliku sektori valdkondades. 

Kellele on see mikrokraad suunatud? Innovatsiooni mikrokraad ongi suunatud inimestele, kes on huvitatud innovaatiliste ideede arendamisest rakendusprojektideks erinevates ettevõtetes, organisatsioonides ja eluvaldkondades, ning ka nende üleselt. Innovatsiooni mikrokraadi saab pakkuda nii akadeemilise õppe osana, täiendkoolitusprogrammina kui ka sisekoolitusena erinevates suuremates asutustes (sh Tartu Ülikoolis endas), kuna programmi saab näidete ja kaaslektorite abil suunata erinevatesse rakendusvaldkondadesse. 

Kuidas on see praktiliselt korraldatud? Innovatsiooni mikrokraadi õpe toimub koos Ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise, Strateegilise juhtimise ja Kaasaegse majanduse magistriõppega. Oleme kujundanud selle 16 EAP mahus ja sel aastal pikendasime eelmisel aastal mikrokraadi läbinute palvel mikrokraadi õppeperioodi ühe aastani, kuna töö kõrvalt oli raske kõike omandada ja kogu paketti täie jõuga võtta. Loodame sel aastal samasugust huvi kui eelmiselgi! 

Teile võivad meeldida ka need artiklid