ISSN 2228-1932

Põhjused LimeSurvey kasutamiseks

Lehti Pilt, haridustehnoloogia peaspetsialist

LimeSurvey on vabavaraline keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja läbiviimiseks. LimeSurveyt on võimalik kasutada limesurvey.org kommuunis või oma asutuse serverisse paigaldatuna, kus seda saab ise hallata ja oma vajadustele vastavalt kohandada.

Tartu Ülikooli serverisse paigaldatud LimeSurvey on ülikoolis kasutusel olnud juba 2012. aasta juulist alates ning on kättesaadav aadressil https://survey.ut.ee. LimeSurveyt saavad oma küsitluste koostamiseks kasutada kõik ülikooli töötajad ja üliõpilased, kes omavad TÜ arvutivõrgu kasutajakontot. Iga kasutaja saab luua piiramatul arvul küsimustikke, milles on piiramatu arv küsimusi ja vastuseid, mis võimaldab LimeSurveyt kasutada väga suuremahuliste uuringute läbiviimiseks. Küsimustiku koostajal on võimalik oma küsimustikku teistele ülikooli kasutajatele (kui inimene on kasvõi kord TÜ LimeSurvey keskkonda sisenenud) haldamiseks välja jagada.

LimeSurvey võimaldab kasutada viit erinevat küsimuse põhitüüpi (ühe valikuga küsimused, maatriksid, mitme valikuga küsimused, tekstküsimused ja eritüüpi küsimused), millel igaühel on alatüüpideks mitmeid variante. Kokku on ülikooli LimeSurveys 37 erinevat küsimusetüüpi. Kogutud vastuseid näeb tulemuste tabelis, neid on võimalik erinevates failiformaatides keskkonnast välja eksportida (.xls, .html, .pdf) või eksportida programmi Excel, SPSS või VV. Oluline on meeles pidada, et pärast vajalike vastuste laekumist küsimustikku inaktiveerides kustutatakse kõik seni kogutud vastused.

31. märtsi 2022 seisuga oli ülikooli LimeSurveys 2324 kasutajat, kellest 146 oli lisandunud 2022. aasta kolme esimese kuu jooksul. Puudub ülevaade, kui paljud LimeSurvey kasutajad on töötajad ja kui paljud üliõpilased, sest kõik sisenevad oma ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega ja rolli erisust LimeSurvey kasutajate andmebaasis pole.

LimeSurveys on loodud ajavahemikus 2012-2021 4530 küsitlust (vt joonis 1) ning 2022. aasta kolme esimese kuuga on lisandunud 306 küsitlust. Jooniselt on näha, et LimeSurvey kasutamine on  2021. aastal järsult tõusnud. 

Joonis 1. LimeSurveys loodud küsitluste arv Tartu ülikoolis aastatel 2012-2021

Uurisime LimeSurvey kasutajatelt, mis eesmärkidel nad LimeSurveyt kasutavad ja milline on olnud kasutuskogemus.

Õigusteaduskonna konverentsikorralduse ja välissuhtluse spetsialist Aive Suik kommenteerib LimeSurvey kasutamise kogemust:

Õigusteaduskonnas kasutatakse LimeSurveyt täienduskoolituste kohta tagasiside küsimiseks. LimeSurveyt kasutame me eelkõige selle kasutusmugavuse tõttu. Kui soovitud küsimustik on valmis, siis on seda lihtne kopeerida ja muuta ning järgmise täiendusõppekursuse tagasiside küsimiseks kasutada. Esialgu ei tundu LimeSurvey väga lihtne süsteem olevat, kuid kasutades muutub ta käepärasemaks. Enne LimeSurvey kasutamise alustamist tasub uurida juhendit, et end kurssi viia erinevate võimalustega küsimustike koostamiseks ja vastuste töötlemiseks.

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi immonoloogia teadur Aili Tagoma peab LimeSurvey keskkonda turvaliseks ja kasutajasõbralikuks:

Kasutasin LimeSurvey keskkonda õpilasuurimistöös veebipõhise ankeetküsitluse läbiviimiseks. Tundlike terviseandmete tõttu vajasime andmete kogumiseks, töötlemiseks ja hoiustamiseks turvalist keskkonda. Ülikooli serveris paiknev keskkond, mis võimaldas andmeid koguda anonüümselt ja ilma vastaja IP-aadressi infot salvestamata, sobis seetõttu väga hästi. Küsitluse loomine oli lihtne ja võimalik oli kasutada erinevat tüüpi vastusevariantidega küsimusi. Lisaks pakkus LimeSurvey esmast andmete analüüsi võimalust koos illustreerivate joonistega ning mugavat andmete eksporti Exceli failina. LimeSurveyt kasutades oli meil võimalik kõik ankeetküsitlusega seotud toimingud teha ühes kohas. Soovitan LimeSurveyt ka oma kolleegidele, kuna keskkond on turvaline ja kasutajasõbralik.

Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalse analüüsi nooremlektor Indrek Soidla kasutab LimeSurveyt õppevahendina oma kursusel „Veebiuuringud ja nende disain“, kus üliõpilased kavandavad veebiuuringu ja koostavad uuringu küsitluse LimeSurveys.

Tundub, et valik LimeSurvey kasuks on ennast õigustanud, sest LimeSurvey võimaldab koostada mitmekülgsemat ankeeti kui nt GoogleForms ja samas on platvormi ülesehitus õppijate jaoks enamasti intuitiivne. Tudengi jaoks muudab õppe mõnevõrra lihtsamaks ka see, et keskkond ja põhilised abimaterjalid on eestikeelsed. Keerulisemate küsimuste lahendamisel saab vajadusel abi LimeSurvey ingliskeelsetest materjalidest.

Soovitan LimeSurveyt ka oma kolleegidele, sest tegu on küsitlusplatvormiga, millega kogutavaid küsitlusandmeid talletatakse TÜ serveris, mitte mõnes muus riigis – andmekaitse seisukohalt teeb see küsitluse läbiviija elu lihtsamaks. LimeSurvey abimaterjalide abil on võimalik küsitluskeskkonna kasutamine ja küsitluse tehniline haldamine ka iseseisvalt üsna kiiresti selgeks saada. Plussiks on kindlasti ka see, et probleemide korral saab abi siitsamast TÜ elukestva õppe keskusest.

Indrek Soidla rõhutab, et kuigi LimeSurvey abiga saab veebiküsitluse suhteliselt lihtsalt läbi viia, on samas kvaliteetse veebiuuringu korraldamiseks tehnilisest poolest tihti keerulisem (ja olulisemgi) küsitluse metodoloogiline pool – sihtpopulatsiooni määratlemine, valimi koostamine, mõõdetavate konstruktide ja küsimuste väljatöötamine, kogutavate andmete esinduslikkuse tagamine jms. Sellega tasub end kurssi viia, vajadusel saab osaleda kursusel „Veebiuuringud ja nende disain (SVUH.08.006)“.

Haridusteaduste instituudi õpetajahariduse spetsialist Anni Küüsvek räägib oma LimeSurvey kasutamise kogemusest:

Haridusteaduste instituudis kasutame me LimeSurveyt rahvusvahelise MATHMot uuringu raames, uurides matemaatika õppimise motivatsiooni 3., 4. ja 5. klassi õpilaste seas. Selles pikiuuringus osaleb üle 1400 õpilase 45 Eesti koolist. Õnneks on enamikes koolides võimalik kasutada arvutiklasse ning seega täidavad uuringus osalevad õpilased LimeSurvey keskkonnas koostatud elektroonse küsimustiku. E-küsitlustega jääb ära tülikas ja mahukas paberankeetidelt vastuste andmetabelitesse ülekandmise töö. Lisaks on see ka loodussõbralikum variant! Kindlasti on mingitel juhtudel paberankeedid sobivamad, kuid võimalusel soovitan kindlasti kasutada LimeSurveyt, kuna see on võimalusterohkem ja turvalisem kui näiteks Microsoft Forms või Google Forms. Lisaks saab TÜ õppedisainerilt alati abi küsida.

Kui LimeSurveyt esmakordselt kasutama hakata, siis soovitan varuda pisut kannatust. Algul tundub see keskkond keeruline ning erinevaid võimalusi peab otsima ja katsetama, aga edaspidi on kasutamine järjest lihtsam ja loogilisem. Juba loodud küsimusi saab kopeerida ja muuta, alamküsimusi ja vastusevariante saab kiirlisada jne. Erinevaid võimalusi nii küsimusetüüpide kui vastusevariantide osas on praktiliselt lõputult. MATHMot uuringus lisasime õpilaste küsimustikus vastusevariantide juurde näiteks erinevaid pilte. LimeSurveys saab küsimustiku kasutusõigusi jagada ka teiste ülikooli kasutajatega. See võimaldab ühiselt töötada küsimustiku loomise ajal või laekunud andmetega.

Õigusteaduskonna analüütik-konsultant Rein Murakas, kes on LimeSurveys koostanud üle 600 küsimustiku ja on seega ülikooli LimeSurvey kõige aktiivsem kasutaja, jagab oma arvamusi LimeSurvey kasutamisest:

Kasutan LimeSurveyt põhiliselt veebiküsitluste läbiviimiseks, seda nii Eestis kui ka teistes riikides rahvusvaheliste võrdlevate uurimisprojektide raames. Samas on LimeSurvey kasutatav ka registreerimisvormide, kartoteekide, õppetöö-alaste testide jms jaoks, pakkudes lihtsamate lahendustega (nt Google Forms) võrreldes täiendavaid võimalusi. LimeSurvey on hea vahend tudengitele veebiküsitluste koostamise õpetamiseks.

LimeSurvey sisaldab palju erinevate võimalustega küsimuste tüüpe. Lähenemine küsimuste grupid > üksikküsimused sobib hästi kokku küsitluste koostamise üldise metodoloogiaga.

LimeSurveys on head võimalused määrata loogilisi tingimusi, mille alusel küsimusi eelnevatest vastustest lähtuvalt kuvatakse. Positiivne on ka lai keelemoodulite valik ja suhteliselt arvestatav tõlkemoodul mitmekeelsete küsimustike koostamiseks.

Meeskonnatöö juures on võimalik määrata kasutajatele väga detailselt ligipääsuõigusi, mis garanteerib vajalike ülesannete täitmise, kuid samas kindlustab küsimustike säilivuse ja andmekaitse. Suurte uuringute juures on andmekogumist võimalik integreerida erinevate veebipaneelidega sealsete respondentide kaasamiseks.

Kuna tegu on vabavaraga, siis võib veebist leida hulgaliselt abiinfot ja lahendusi ebastandardsete olukordade jaoks. Hea on ka ülikooli-poolne kasutajatugi, eraldi tooksin siin välja Kait Krulli kui kompetentset ja entusiastlikku abimeest keeruliste küsimuste lahendamisel.

Olles tuttav mitmete erinevate veebiküsitluste keskkondadega, on Tartu Ülikool minu arvates valinud endale väga optimaalse sellealase kodulahenduse. Kasutagem seda siis aktiivsemalt!

Teile võivad meeldida ka need artiklid