ISSN 2228-1932

Eksamite ettevalmistuskursused

Tartu Ülikool korraldab teist aastat Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel õpilastele õppimist toetavaid ja eksamiteks ettevalmistavaid kursusi. Sel kevadel avati kuus kursust. Gümnaasiumiõpilased saavad seni õpitut süstemaatiliselt korrata ja teadmisi kinnistada neljal kursusel: “Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus”, “Matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus (kitsas matemaatika)”, “Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele” ja “Füüsika kursus gümnaasiumiõpilastele”. Ülikooli soov on mh aidata tõsta abiturientide enesekindlust riigieksamiteks ja kõrgkooli sisseastumistestideks valmistumisel. Teadlikult langetatud edasiõppimise otsus toob ülikoolidesse motiveeritud üliõpilased ja aitab kaasa väljalangevuse vähendamisele. Põhikooliõpilased saavad distantsõppe ajal tekkinud õpilünki täita ja õpitut korrata kahel kursusel: “Keemia kursus põhikooliõpilastele” ja “Eesti keele teise keelena tugiõppe veebipõhised ülesanded põhikooli III astmele”. Ülikooli poolt pakutavate kursustega luuakse võrdsed võimalused eri regioonidest pärit õpilastele enesetäiendamiseks ja ainealaste teadmiste taseme ühtlustamiseks.

Keemia kursused

Heili Kasuk ja Joana Jõgela, keemia instituudi õppejõud

Mõte luua keemia kursus gümnasistidele sündis juba mõnevõrra varem. Esimese kursuse üliõpilaste õpitulemustest oli näha, et koroonaviirus on õpilaste keemiaalastesse teadmistesse jätnud oma jälje. Seega oli kursuse mõte ühelt poolt toetada gümnasiste, aga teisest küljest ka juba ülikoolis õppivaid tudengeid. Kursuse loomise mõte sai tugeva tõuke, kui TÜ arstiteaduskond muutis sisseastumise tingimusi. TÜ arstiteaduskonda pürgivatel gümnaasiumiõpilastel tuleb sellel õppeaastal rinda pista millegi täiesti uuega –  füüsika-keemia komplekstestiga ning ärevust seoses sellega on küllalt palju.

Minu jaoks oli kõige suuremaks motivaatoriks pakkuda tuge ja võimalust õpilastele, kelle viimased kaks aastat on olnud väga kaootilised, kuid huvi keemia vastu on suur. Loodan, et peale kursuse läbimist on õpilaste teadmised süsteemsemad ja armastus keemia vastu tugevam.

Joana Jõgela, kursuse Keemia ABC vastutav õppejõud, keemia õpetaja Tartu Ülikoolis ja Hugo Trefneri Gümnaasiumis

Nii loodigi 2022. aasta kevadel Haridus- ja Teadusministeeriumi toel kaks keemia e-kursust – põhikoolile ja gümnaasiumile keemia lõpueksami ettevalmistuseks või lihtsalt huvilistele õppimiseks-kordamiseks. Põhikoolile valmis 2 EAP mahus kursus Keemia ABC ja gümnaasiumile 3 EAP-ne Huvitav keemia. Mõlemad kursused kestavad 8 nädalat, mille jooksul korratakse kooli ainekavade teemasid. Materjalid videoloengutena ning tekstidena iseseisvaks omandamiseks või kordamiseks koos H5P interaktiivsete kordamisülesannetega asuvad kõigile kättesaadavalt Sisu@UT-s. Moodle’is on õpijuhised, lingid materjalidele, harjutustestid, iganädalased kontrolltestid, foorumid küsimuste ja vastuste jaoks ning igal nädalal toimub veebitund Zoomis. Veebitund tähendab seda, et õppijad proovivad enne iseseisvalt etteantud ülesandeid lahendada, Zoomis lahendab ja selgitab õppejõud ülesanded digitahvlil ning jututoas vastab samal ajal kirjalikult esitatud küsimustele  õppejõu abiline – veebihaldjas.

Selle kursuse kokkupanemine oli meie jaoks väga huvitav väljakutse, kuna me pole varem midagi taolist teinud. Mind huvitab eelkõige, mil määral suudame e-kursusega õpilaste keemiateadmisi tõsta.

Jaak Nerut, füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor

Kursuse materjalide loomise periood oli üsna intensiivne, aga väga põnev. See pani ka õpppejõude omavahel rohkem keemia ja selle õpetamise üle arutama.

Soovisin proovida, kuidas on digitaalset õpikut luua. Kursuse materjalide loomine andis nii palju indu, et kaalun ka järgmise kursuse loomist.

Karmen Lust, füüsikalise keemia kaasprofessor

Kui õppejõud tegelevad rohkem üliõpilastega ning ülikoolis õpetavate kursustega, siis sellest tulenevalt oli oluline paika panna ka kursuse raskusaste ning teemade detailsus. Erilist rolli täitsid siin innukad õpetajad Joana ja Anneli, kes lõid materjale fenomenaalse kiirusega ning olid toeks igal sammul.

Eriline roll kursuse loomise juures oli ka õppedisainer Triin Marandil. Triini kogemused ja oskused aitasid hoida õppejõude fookuses ning luua kursusele imelise, selgelt struktureeritud visuaali ning muutsid materjali haaratavaks.

Kursused algasid 4. aprillil ja õpilaste huvi oli suur. Gümnaasiumikursusel alustas õppimist 428 ja põhikoolikursusel 254 õpilast.

Kursusele õpilasi lisades oli rõõmus ootusärevus, käsi värises ja oli tunne nagu täituks üks meeletult suur klass, kus iga õpilane on oma küsimuste ja ootustega.

Heili Kasuk, kursuse Huvitav keemia vastutav õppejõud ja füüsikalise keemia lektor 

Ennast tutvustavate postituste kohaselt soovis enamik Keemia ABC kursusel osalevatest põhikooliõpilastest kursusel omandada vajalikke nippe ja trikke ning kinnistada teadmisi, et edukalt sooritada põhikooli valikeksam. Samuti toovad õpilased välja, et kuna viimased kaks aastat on keemia olnud suuresti õpetatud distantsõppe vormis, soovivad paljud õpilased ka oma teadmisi süstematiseerida või tekkinud õpilünkasid täita. Gümnaasiumikursuse osalejatest soovib enamik edukalt sooritada keemia ja füüsika komplekseksamit, et ülikooli astuda. Mõni osaleb, sest keemia on lihtsalt huvitav õppeaine. Lisaks kooliõpilastele oli kursustel ka õpetajaid, kes soovisid saada olulistest teemadest head ülevaadet, et oma tööd paremini teha. 29. mail selgub, kuidas neil kõigil läks.

Tänud kõigile kursuse loojatele ja läbiviijatele!

Gümnaasiumi keemia kursusega tegelesid Tartu Ülikooli keemia instituudi õppejõud Heili Kasuk, Joana Jõgela, Erki Enkvist, Terje Raudsepp, Karmen Lust, Jaak Nerut, Riinu Härmas, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja Jörgen Metsik, TÜ keemia magistrant Jürgen-Martin Assafrei ja õppedisainer Triin Marandi. Põhikooli keemia kursuse tegid Anneli ja Joana Jõgela ning õppedisainer Triin Marandi. Joana on ka mõlema kursuse videoloengute autor.

Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus  – Tartu Ülikooli 2021. aasta õpitegu

Ilona Tragel, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkeeleteaduse kaasprofessor

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on kahel aastal HTMi tellimusel korraldatud abiturientidele eesti keele riigieksami ettevalmistuskursust (vt selle aasta kursuse tutvustust siit).

Kursusel osalejad tegid mõlemal aastal õppejõudude ja üliõpilastest rühmajuhendajate toel etapi kaupa läbi spetsiaalselt kursuse jaoks valminud eksami harjutustöö. Kursustel kasutati  protsesskirjutamise ja kaasõppija tagasiside meetodit, millega vaid vähesed abituriendid varem kokku puutunud olid. Sel aastal toimus kursus 18.02-14.04 ning osalejaid oli kokku 762. 

Kõik kursuse õppematerjalid on kättesaadavad Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi Eksamieksperdi ajaveebis. Sel aastal loodi juurde näiteks järgmised õppematerjalid: 

Veebruarist aprillini vaadati õppematerjale üle 20 000 korra. 

Materjale koostasid Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppejõud Külli Habicht, Ilona Tragel ja Maigi Vija ja projektijuhid  Nele Karolin Teiva, Annika Pant. 

Lisaks ajaveebile kasutati teisigi veebikeskkondi. Etappide kaupa kirjutati eksami harjutustöö ja tagasisidestati kaasõppijate ja rühmajuhendajate poolt Eli Review’ keskkonnas, rühmajuhendajad kohtusid õpilastega Zoomi õpitubades ja jooksvalt vastati abiturientide küsimustele Slacki keskkonnas. Lisaks toimus kursuse jooksul kaks lugemisklubi kohtumist ja jagaiti lugemissoovitusi ka kursuse Goodreadsi grupis

Kuna õppijaid oli palju, pidi olema ka palju tagasisidestavaid rühmajuhendajaid ning assistente: Reena Roos, Liisa-Maria Komissarov, Leena Karin Toots, Marri-Mariska Tammepõld, Marilin Lõhmus, Betti Marie Peterson, Marin Lehesalu, Eva Margareta Päts, Hannabel Aria, Nele Novek, Markus Laanoja, Agnes Lea, Dominika Pankova, Helene Maria Kikas, Alexandra Kolsar, Eleriin Miilman, Markus Jürgenson, Maiki Kiivit, Liisa Kai Siimut, Nele Karolin Teiva, Maria Johanna Milder, Alice Nurmela (TLÜ), Birgit Ületoa, Marleen Krill, Marielin Kepp, Johannes Sarapuu, Hans Märten Kinnas, Ingrid Alla, Gloria Margret Rose, Laura Kiik, Kati Käpp (Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja), Helen Hint, Aimi Pikksaar, Triinu Laar (Räpina Ühisgümnaasiumi eesti keele õpetaja).  

1. aprillil korraldati koolitus ka abiturientide õpetajatele, kus tutvustati ettevalmistuskursuse õppematerjale, õppemeetodeid ja keskkondi. 

Küsimusele “Mis on kõige kasulikum teadmine või oskus, mille siit kursuselt eksamile kaasa võtad?” vastasid ettevalmistuskursusel õppijad: 

  • Kindlasti võtan kaasa õpitud süsteemsuse eksami taga ja oskuse jagada nii kirjutamis- kui ka lugemisülesanne osadeks, kui neid tegema hakkan. 
  • Et ma loeksin oma teksti võõra pilguga läbi.
  • Eesti keele eksamile on võimalik vastu minna konkreetse plaaniga, mis võtab stressi ja põdemist vähemaks.

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus – Tartu Ülikooli 2021. aasta õpitegu

Tiina Kraav ja Kerli Orav-Puurand, matemaatikahariduse lektorid

piltMatemaatika kursus on mõeldud gümnaasiumi kitsa matemaatika õppekava teemade läbimiseks. Gümnaasiumis on kokku kaheksa kursust, mille oleme jaganud kümneks mooduliks ja lisaks on kursusel ka üheteistkümnes moodul, milles korratakse kursusel eelnevalt õpitut. Kursus toimub juba teist aastat järjest, oleme saanud palju positiivset tagasisidet.

Igas moodulis on tekstifailina teemakohased ülesanded ja nende vastused, mida õpilased peavad iseseisvalt lahendama. Õppimise toetamiseks on loodud videosalvestused, kus selgitame visuaalselt näidisülesannete lahendamist. Kuna matemaatikas on vaja kirjutada keerulisi tehteid ja võrrandeid, siis on videosalvestuste tegemisel võetud kasutusele digilaud, et õpilastel oleks võimalik reaalselt jälgida ülesande lahenduskäiku. Lisaks salvestustele toimuvad iganädalaselt veebikohtumised Zoomis, mis võimaldavad õpilastel reaalajas oma küsimustele vastuseid saada. Veebikohtumised salvestatakse ja neid saab tagantjärele vaadata kogu kursuse vältel. Kursusel kasutatakse ka teste ning sel aastal katsetame esmakordselt ka Stack-ülesandeid, mille abil saab õpilaste lahendusi nutikamalt hinnata.

Õpilaste kommentaarid:

  • Kõik oli super, igaüks ju lõppude lõpuks sai õppida siis, kui soovis.
  • Meeldis, et õpetajad olid rahulikud. Hirm eksami ees muutus tänu neile väiksemaks:))
  • See oli väga tore ja vajalik kursus ja loodan, et tuleb järgmine aasta jälle.
  • Kursus andis natuke sügavama mõistmise, mida keskkooli matemaatika endast kujutab ning hea ettevalmistuse eksamiks.

Füüsika kursus

Ly Sõõrd, õppedisainer

Füüsika õppimise toetamiseks loodi gümnaasiumiõpilaste jaoks 8 nädalat kestev 3 EAP mahus e-kursus TÜ Moodle’i keskkonnas. Kursus on põhiliselt mõeldud abiturientidele gümnaasiumi füüsikakursuse kordamiseks, kuid oodatud olid ka teised huvilised, kes oma füüsikateadmisi üle korrata soovivad. Kursust viib läbi füüsikainstituudi füüsikahariduse osakonna juhataja Kalev Tarkpea.

Kursuse õppematerjalid on kokku pandud erinevate füüsikaõpikute peatükkidest füüsika e-õpikute lehel http://opik.fyysika.ee, kus e-õpikud on ka kõigile teistele füüsikahuvilistele kättesaadavad. Iga nädala teemade kohta on loodud harjutustest, mida osalejad saavad sooritada korduvalt, kuni testi lävend (75%) on ületatud. Lisaks toimub kord nädalas Zoomi veebiseminar, kus vastatakse õppijate küsimustele ning selgitatakse füüsikaülesannete lahendusi.

4. aprillil alustas õpinguid 354 õppijat, kes saavad oma füüsikateadmisi täiendada 29. maini.

Teile võivad meeldida ka need artiklid