ISSN 2228-1932

Ülikooli MOOCid

Lehti Pilt, haridustehnoloogiakeskuse juhataja

Info TÜ MOOCide kohta: http://moocs.ut.ee

Vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC (ingl Massive Open Online Course) on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppekursus, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda. MOOC on üldjuhul mahus 1 EAP (26 tundi õppija tööd) ning kestab 4-6 nädalat.

Registreerumine

MOOCil osalemiseks tuleb valida MOOCide nimekirjast endale huvipakkuv kursus. Enne registreerumist saab tutvuda MOOCi materjalidega (Vaata materjale). Registreerumine toimub isikukoodi, nime ja e-posti aadressi alusel lingi Registreerumine alt. Registreerudes tuleb sisestada ka postiaadress, kuhu saadetakse osalejale MOOCi läbimise järel tunnistus.

Kursusele sisenemine

MOOC toimub täielikult veebipõhisena Moodle´i õpikeskkonnas ning auditoorseid kokkusaamisi ei ole. Hiljemalt MOOCi toimumise alguspäeval saadetakse osalejatele e-postiga kursusele sisenemise juhis (s.h. Moodle’i õpikeskonna kasutamiseks vajalik kasutajatunnus ja parool).

MOOCi läbimine

Kursusel on olemas kogu MOOCiga seotud info – õppematerjalid, ülesannete kirjeldused, õpijuhis jm õppijale vajalik. Igal nädalal tuleb lugeda teatud õppematerjale, sooritada eneseteste, hindelisi teste või ülesandeid ning võimalus on foorumis arutleda ja probleemide korral küsimusi/abi küsida.

Tunnistuse saamine

MOOCi edukalt lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus, mis saadetakse postiga registreerumisel toodud aadressil. Läbitud kursusi saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Teile võivad meeldida ka need artiklid