ISSN 2228-1932

Õppekavade e-toest

Lehti Pilt, haridustehnoloogiakeskuse juhataja

Vastavalt ÕISi statistikale toimus TÜs 2014. aastal 1841 veebipõhist või osaliselt veebipõhist õppeainet, mis moodustasid kõikidest õppeainetest 22 %.

Kuigi veebipõhise õppe maht on viimastel aastatel kasvanud, võiks seda kasutada veelgi rohkem, näiteks avatud ülikooli raames ning päevase õppe kohustuslike õppeainete puhul. Uurisime, milline on hetkeseis veebipõhise õppe kasutamisel õppekavade suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes? Sellele küsimusele vastamiseks tehti seisuga 27.01.2015 väljavõte ÕISist. Aluseks võeti avatud kõrghariduse I ja II astme õppekavad. Vastavates õppekavades arvestati õppekavade 14/15 õ.-a. versiooni aineid ning nende puudumisel viimase olemasoleva õppeaasta versiooni aineid.

Väljavõtte tegemisel arvestati bakalaureuseõppekavade puhul ainult suuna- ja erialamooduli alla kuuluvaid õppeaineid. Ülejäänud õppetasemega õppekavade puhul läksid arvesse need õppeained, mis kuulusid moodulisse, mille liik on “kohustuslik”.

Veebipõhisust kontrolliti eraldi kummagi õppevormi ainekavade kohta (päevane õpe ja avatud ülikool). Mõlema õppevormi osas arvestati viimati toimunud kinnitatud olekuga ainekava (ainult õppeaastatel 14/15, 13/14, 12/13) ning kontrolliti, kas õppeaine toimus vastaval õppeaastal veebipõhiselt või mitte. Juhul kui ühel õppeaastal oli vastavas õppevormis mitu ainekava, siis läks õppeaine vastavas õppevormis veebipõhisena arvesse juhul, kui vähemalt üks neist ainekavadest oli veebipõhine. Juhul, kui ühel õppeaastal oli vastavas õppevormis nt kaks veebipõhist ainekava, millest üks oli osaliselt veebipõhine ja teine täielikult veebipõhine, siis arvestati hilisema veebipõhise ainekava andmeid.

Tulemuseks saadi osaliselt või täielikult veebipõhiselt toimunud õppeainete osakaalud õppevormide lõikes. Tabelis 1 on toodud õppetasemete kaupa kõikide ülikooli õppekavade suuna- ja erialamoodulite andmed kokku (päevane õpe ja AÜ). Tabelist selgub, et veebipõhist õpet kasutatakse kõige rohkem integreeritud õppe õppekavade suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes.

Külliki Seppel, ristmeedia tootmise õppekava programmijuht

Ristmeedia tootmise õppekava on ühisõppekava Tallinna Ülikooliga. Et põhikohaga Tallinnas õppivad tudengid käivad Tartus kaks-kolm korda semestris, toimub suurem osa õppetööst paratamatult interneti teel. Moodle on siinjuures suur abimees – peale traditsioonilise õppematerjalide ja kodutööde üleslaadimise-tagasisidestamise  on võimalik kasutada interaktiivseid rühmatöö vahendeid ja foorumeid, mis osaliselt silmast-silma suhtluse vähesust leevendavad.

Tabel 1. Veebipõhiste õppeainete osakaal ülikooli kõikide päevase õppe ja avatud ülikooli õppe õppekavade suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes kokku

Õppetase Suuna/ erialamooduli/kohustuslikke aineid  Osaliselt veebipõhiseid aineid Osaliselt veebipõhiste ainete % Täielikult veebipõhiseid aineid Täielikult veebipõhiste ainete %
Päevane õpe
Integreeritud õpe 821 260 32% 10 1%
Bakalaureuseõpe (3+2) 1851 535 29% 11 1%
Rakenduskõrgharidusõpe 2034 595 29% 21 1%
Magistriõpe (3+2) 4274 1139 27% 41 1%
Avatud ülikooli õpe
Integreeritud õpe 231 85 37% 6 3%
Bakalaureuseõpe (3+2) 726 173 24% 3 0%
Rakenduskõrgharidusõpe 1280 442 35% 18 1%
Magistriõpe (3+2) 1315 361 27% 21 2%

Õppekavad, mille suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes kasutati üle 60% osaliselt või täielikult veebipõhist õpet, on toodud tabelis 2 (päevane õpe) ja tabelis 3 (avatud ülikooli õpe).

Tabel 2. Veebipõhiste õppeainete osakaal päevase õppe õppekavade suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes (osakaal üle 60%)

Õppekava (teaduskond/kolledž) Suuna/ erialamoodulikohustuslikke aineid Osaliselt veebipõhiseid aineid Osaliselt veebipõhiste ainete % Täielikult veebipõhiseid aineid Täielikult veebipõhiste ainete %
Bakalaureuseõpe (3+2)
Infotehnoloogia (MT) 43 38 88% 2 5%
Informaatika (MT) 44 36 82% 1 2%
Kutseõpetaja (SH) 5 4 80% 0%
Ajakirjandus ja kommunikatsioon (SH) 30 24 80% 0%
Arvutitehnika (LO) 37 24 65% 0%
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (SH) 22 14 64% 0%
Rakenduskõrgharidusõpe
Turismi- ja hotelliettevõtlus (PC) 42 25 60% 2 5%
Magistriõpe (3+2)
Euroopa õpingud (EC) 4 4 100% 0%
Euroopa Liidu – Venemaa uuringud (EC) 8 8 100% 0%
Ristmeedia tootmine (SH) 16 16 100% 0%
Tarkvaratehnika (MT) 27 24 89% 0%
Kommunikatsioonijuhtimine (SH) 39 32 82% 1 3%
Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika (LO) 21 17 81% 0%
Infotehnoloogia (MT) 5 4 80% 0%
Ajakirjandus (SH) 13 10 77% 0%
Organisatsiooni infotöö (SH) 24 18 75% 0%
Küberkaitse (MT) 17 12 71% 0%
Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas (LO) 3 2 67% 0%
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja (MT) 85 56 66% 0%
Informaatika (MT) 24 15 63% 0%
Arvutitehnika (LO) 10 6 60% 0%

Tabel 3. Veebipõhiste õppeainete osakaal avatud ülikooli õppe õppekavade suuna- ja erialamoodulite kohustuslikes õppeainetes (osakaal üle 60%)

Õppekava (teaduskond) Suuna/ erialamoodulikohustuslikke aineid Osaliselt veebipõhiseid aineid Osaliselt veebipõhiste ainete % Täielikult veebipõhiseid aineid Täielikult veebipõhiste ainete %
Bakalaureuseõpe (3+2)
Saksa keel ja kirjandus (FL) 5 3 60% 0%
Materjaliteadus (LO) 6 3 50% 0%
Matemaatiline statistika (MT) 5 3 60% 0%
Ajakirjandus ja kommunikatsioon (SO) 17 11 65% 0%
Rakenduskõrgharidusõpe
Turismi- ja hotelliettevõtlus (PC) 41 21 51% 6 15%
Magistriõpe (3+2)
Filosoofia (FL) 18 18 100% 0%
Euroopa õpingud (EC 9 9 100% 0%
Bioloogia (LO) 6 6 100% 0%
Euroopa Liidu – Venemaa uuringud (EC) 4 4 100% 0%
Sotsioloogia (SH) 2 2 100% 0%
Tarkvaratehnika (MT) 1 1 100% 0%
Rahvusvahelised suhted (SH) 1 1 100% 0%
Kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetaja (FL) 8 6 75% 0%
Muusikapedagoogika (VK) 17 11 65% 1 6%
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (FL) 9 6 67% 0%
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (FL) 10 6 60% 0%
Kunstiõpetuse õpetaja (FL) 5 3 60% 0%


Suur tänu õppeosakonna õppetöö analüüsi spetsialistile Kersti Roosimäele abi eest ÕISi väljavõtete tegemisel.

Teile võivad meeldida ka need artiklid