ISSN 2228-1932

E-õppe projektidest

Relobie – videoloengute ja õppevideote tegemise juhendid õppejõududele ja koolitajatele

Marju Piir, TÜ haridustehnoloog
relobie1
Vajadus videoloengute kasutamise järele õppetöös suureneb aasta-aastalt. Seda on tõestanud mitmed rahvusvahelised uuringud ja kinnitas ka Relobie projekti Soome koordinaatorite poolt läbi viidud ulatuslik taustauuring. Videoloengute kasutamine on õppijate jaoks mugav ja tõstab õpitulemusi.

Ühelt poolt tuntakse puudust kvaliteetsetest videoloengutest, teiselt poolt aga on olemas vajadus korralike juhendite järele, mis juhiks tähelepanu olulistele asjadele videoloengute ettevalmistamisel, salvestamisel ja esitamisel ning annaks edasi videoloengute tegijate pedagoogilisi ja tehnoloogilisi kogemusi.

Olulist rolli mängivad videoloengud kindlasti täiskasvanuõppes ja kõrgkoolides, nt kaugõppes, kus õppetöö väljub järjest rohkem auditooriumist ja hakkab toimuma e-õppe vormis. Videoloengute kasutamine lisab õppetööle paindlikkust, mitmekesisusust ja pakub õppimise ning enesetäiendamise võimalusi üha laiemale sihtrühmale.

Videoloengute laiem kasutuselevõtt annab võimaluse kasutada õppetöös uusi ja efektiivseid meetodeid, nt ümberpööratud klassiruumi. Videoloengu tegemise kogemus on õppejõule suurepäraseks võimaluseks ka enda kui loengu, seminari, praktikumi jne läbiviija analüüsimisel ja arendamisel.

Videoloengute tegemiseks vajaminevad seadmed ja tarkvara on juba paljudel õppejõududel ja koolitajatel olemas. Puudu on oskusest, teabest, headest näidetest, mis innustaksid ja lisaksid inspiratsiooni.

relobie_Turku

Projekti  eesmärgiks on parandada täiskasvanuõppe ja kõrghariduse valdkonnas töötavate õppejõudude ja koolitajate videoloengute alaseid teadmisi ja oskusi. Ühtlasi tõsta nende digitaalseid pädevusi ja suunata neid õppetöös ning koolitustel rakendama  uusi ideid ja õppemeetodeid.

Projekti käigus toimub projekti partnerite vaheline pedagoogiliste ja tehniliste kogemuste vahetamine videoloengute loomise alal.

Projekti tulemuseks valmib mitmekeelne videoloengute ja õppevideote loomise juhend õppejõududele ja koolitajatele (teksti ja videointervjuudena).
Pilt 1. Relobie projekti töökoosolek Turus

Projekt kestab 1. oktooberist 2014 kuni 30. septembrini 2016. Koordinaatoriks Åbo Akademi University (Soome).
Projekti partneriteks on:
Tartu Ülikool (Eesti)
Coimbra Ülikool (Portugal)
European University Cyprus (Küpros)
Samvil ehf.Fjarkennsla.com (Island)

Rohkem infot projekti kohta: https://relobie.wordpress.com

Go-Labi portaal: võimalus mitmekesistada loodusainete õpetamist

Mario Mäeots, TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskus

MarioEesti loodusainete õpetajatel on põhjust rõõmustada, sest ülemaailmsete internetipõhiste virtuaal- ja kauglaborite toomine klassiruumi on muutunud lihtsaks ja mugavaks. See on võimalik tänu rahvusvahelises koostöös valminud Go-Labi portaalile (vt http://www.golabz.eu/), mis koondab endas loodusainete õpetamist toetavaid internetilaboreid. Viimased on portaali vahendusel vabalt kasutatavad eraldiseisvana või uurimusliku õppe ruumi osana. Uurimusliku õppe ruum on ülesanne, milles on ühendatud internetilabor, uurimuslikud tegevused (nt katse planeerimine ja läbiviimine) ning uurimuslikku õpet toetavad vahendid (nt hüpoteesi sõnastamist toetav vahend). Selliselt õppides saavad õpilased lisaks uute aineteadmiste omandamisele arendada ka oma uurimuslikke oskusi. Õpetajal on võimalus uurimusliku õppe ruume ise luua ja juba olemasolevaid õpiruume vastavalt vajadusele mugandada. Uurimusliku õppe ruumi muutmiseks ja loomiseks tuleb õpetajal registreeruda Go-Labi kasutajaks aadressil http://graasp.eu/. Valmisolevate uurimusliku õppe ruumide kasutamiseks ei ole registreerumine vajalik.

Tänaseks on Go-Labi portaalis kõigile kättesaadavad kolm eestikeelset uurimusliku õppe ruumi. Esimene neist (vt pilt 1), mille arendamisel on väga suur panus Audentese Erakooli õpetajal Karolin Mäel, on mõeldud gümnaasiumibioloogias käsitletava evolutsiooni teema õppimiseks (vt http://lingid.ee/gupi/). Teine uurimusliku õppe ruum on sobiv kasutamiseks 7. klassi loodusõpetuse või 8. klassi füüsikatundides kehade ujuvuse uurimiseks (vt http://lingid.ee/plarts/). Kolmas uurimusliku õppe ruum on koostatud mõeldes gümnaasiumifüüsika elektri teemale, milles uuritakse jada- ja rööpühendusi (vt http://lingid.ee/elekter/). Võimekamate õpilastega saab seda rakendada ka põhikooliastmes.

projektid_j11

Pilt 2. Uurimusliku õppe ruum „Kas on hea olla ilus?“.

Uute eestikeelsete uurimusliku õppe ruumide koostamine on nüüd paljuski õpetajate kätes, igatahes võimalused selleks on loodud.

Lisainfo projekti veebilehelt http://www.go-lab-project.eu/

Uuringulaegas – uudne uurimusliku õppe veebikeskkond

Marianne Lind, TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskus

marianne-lindTartu Ülikooli haridusteadlased koordineerivad Euroopa 7. raamprogrammi suurprojekti Uuringulaegas, mis tegeleb 7–18-aastaste õpilaste uurimuslike oskuste arendamisega.

Projekt sai alguse 2014. aastal ja kestab 4 aastat. Projekti käigus töötatakse välja Uuringulaeka e-õppe keskkond, mille peamine eesmärk on muuta uurimusliku õppe protsessis osalemine lihtsaks ja põnevaks nii õpilasele kui õpetajale. Uuringulaekasse kogutakse kokku uurimusliku õppe varem tõhusat kasutust leidnud tegevuste kirjeldused-juhised ja tehakse need koos soovituste, hindamisvahendite, toetussüsteemi ning õpetajate koolitusega veebikeskkonna kaudu üle Euroopa laialdaselt kättesaadavaks.

projektid_j2

Uuringulaegas on seega innovaatiline õpi- ja koostöökeskkond, kus kohtuvad õpilased, õpetajad ja teadlased, et koos avastada, kui põnev võib olla uurimuslik õpe. Õpiprotsessi on kaasatud ka teised huvitatud osapooled: õpetajakoolituse ja loodusteaduste üliõpilased, lapsevanemad ning muuseumite ja teaduskeskuste ning ülikoolide õppeprogrammide juhid ja akadeemilised töötajad. Igale osapoolele pakutakse rikkalikult võimalusi kaasa löömiseks.

Õpilased saavad aimu teadustöö telgitagustest ning läbi otsese praktilise teadustöö kogemuse jõuab loodusteaduslik mõtteviis õpilastele lähemale. Uurimuslike tegevuste käigus tutvuvad õpilased teaduskirjandusega ning õpivad püstitama hüpoteese, tegema vaatlusi ja katseid ning tulemuste põhjal järeldusi. Kõik tegevused kohandatakse vastavalt õpilase vanusele ja oskustele ning tehniliste abivahendite kasutamise võimalustele. Õpilaste motiveerimiseks töötatakse välja ka auhindamise süsteem, mis tunnustab nende saavutusi ja innustab uusi väljakutseid vastu võtma.

Uuringulaeka projekti jooksul pakutakse õpetajatele ka mitmekülgseid võimalusi enesetäiendamiseks uurimusliku õppe alal. Samuti töötatakse välja uurimusliku õppe toetusmaterjalid, mis tehakse kättesaadavaks Uuringulaeka ametlikul koduleheküljel. Lisaks pakutakse õpetajatele võimalust jagada oma kogemusi ja enda loodud õppematerjale kolleegidega üle Euroopa ning saada väärtuslikke nõuandeid ja tagasisidet.

Lisaks õpilaste ja õpetajate toetamisele tahetakse projektiga luua tugev loodus- ja tehnoloogiavaldkonna asutuste kogukond ja võrgustik, mis oleks kursis vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni põhimõtete ja praktikatega.

Projekti kohta on võimalik rohkem lugeda Uuringulaeka veebilehelt aadressil http://www.arkofinquiry.eu/. Projekti tegemistel saab silma peal hoida ka Facebooki vahendusel: http://www.facebook.com/ArkofInquiry ja http://www.facebook.com/uuringulaegas

Teile võivad meeldida ka need artiklid