ISSN 2228-1932

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

Kuigi termin “õpiobjekt” (ingl k learning object) tekkis alles 1990ndate alguses, võib internetist leida üle miljoni õpiobjektide kohta käiva dokumendi. Eriti kiiresti on õpiobjektide arv suurenenud viimastel aastatel ja ennustatakse nende arvu plahvatuslikku kasvu lähemal kümnendil. Õpiobjektid on muutunud e-õppes oluliseks mõisteks.

Kui räägitakse õpiobjektidest, siis arvatakse tihti, et õpiobjekt on mingi konkreetse õppeaine jaoks koostatud digitaalne õppematerjal. Tegelikult pole õpiobjekt iga digitaalne õppematerjal, vaid selline, mis vastab kindlatele omadustele. Alljärgnevalt saavad avatud õpiobjekti mõiste ja omadused.

Mis on õpiobjekt?

Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis on taaskasutatav, terviklik, toetab õppimist ja vastab tehnilistele standarditele. Õpiobjektid võivad olla erineva mahu, sisu, kujunduse ja tehnilise teostusega, kuid neil on selgelt väljendatud põhieesmärk ja õpiväljund(id), mille saavutamist toetatakse erinevate interaktiivsete õpitegevustega (enesekontrolliküsimused, testid, simulatsioonid jm). Mõistliku mahuga ja kindlale teemale keskendunud õpiobjekte on võimalik erinevates kontekstides (näiteks õppeainetes) efektiivselt taaskasutada.

Õpiobjektid luuakse eesmärgiga, et neid saaks kasutada paljud õpetajad oma erinevatele sihtrühmadele mõeldud kursustel. Õpiobjekt on eelkõige hea õppematerjal – sisaldab eelteadmiste kirjeldust, on struktureeritud, kasutajasõbralikult kujundatud, aineliselt ja keeleliselt korrektne. Õpiobjekt disainitakse õppijale iseseisvalt läbimiseks.

Õpiobjekti omadused

Õpiobjektil peavad olema kõik alljärgnevad omadused:

  • Taaskasutatav – õpiobjekti saavad kasutada erinevad sihtrühmad mitmesuguste õppeainete raames sõltumata ajast ja kohast. Taaskasutatavust toetab olulisel määral tehniline universaalsus ehk levinumate tehniliste standardite järgimine;
  • Terviklik – õpiobjekt on ühe konkreetse teema omandamiseks loodud õppematerjal, mis sisaldab minimaalselt välisseoseid, aitab saavutada ning kontrollida õpiväljundite saavutamist. Õpiobjekti terviklikkus hoolitseb selle eest, et õppematerjal sisaldab eneses kogu vajalikku materjali ning tagab selle parema kestvuse ajas;
  • Õppimist toetav – õpiobjekt toetab oma sisult ja ülesehituselt õpiväljundite saavutamist, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv;
  • Ühilduv – õpiobjekt on tehnilistele standarditele vastav ja seda on võimalik kasutada levinumate operatsioonisüsteemide ning tarkvaradega, olenemata kasutatavast õpikeskkonnast.

Kui õppematerjal vastab kõigile ülalnimetatud tingimustele, siis on tegemist õpiobjektiga. Nimetatud omadused tagavad õpiobjekti suurema kasutajaskonna ja tõstavad selle kasutegurit.

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

2012.a. lõpus valmis õpetajatele mõeldud abimees “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks”. See materjal aitab kaasa ühise arusaama kujunemisele õpiobjekti mõistest, selle edukast loomisest ja kasutamisest. Juhendi on PRIMUS programmi toel välja töötanud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskuse juhitud kvaliteedi töörühm. Juhendiga saab tutvuda e-õppe portaalis aadressil http://www.e-ope.ee/kvaliteet/opiobjekt.

Kvaliteetsete õpiobjektide näiteid

Tartu Ülikoolis loodud õpiobjekte hoiustatakse TÜ raamatukogu digitaalarhiivis DSpace: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/8542

Kõikidele nõuetele vastavat õpiobjekti pole lihtne teha. Vaata näiteid õpiobjektidest, mis suures osas nõuetele vastavad:

Kasutatud allikas:

EITSA, e-Õppe Arenduskeskus (2012). Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks. Koostajad Anne Villems, Marge Kusmin, Mari-Liis Peets, Toomas Plank, Marko Puusaar, Lehti Pilt, Merle Varendi, Eneli Sutt, Kerli Kusnets, Egle Kampus, Triin Marandi, Veronika Rogalevitš

Teile võivad meeldida ka need artiklid