ISSN 2228-1932

E-kursuse kvaliteedimärk

Lehti Pilt, haridustehnoloogiakeskuse juhataja

E-õppe kvaliteedi töörühm ja selle tegevused

Alates 2007. aastast töötab e-Õppe Arenduskeskuse juhtimisel e-õppe kvaliteedi töörühm, mille liikmeteks on e-Õppe Arenduskeskuse ja erinevate kõrgkoolide e-õppega tegelevad spetsialistid. Tänaseks on töörühma töö tulemusena välja töötatud e-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsess, valminud on “Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks”, “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks” ning e-õppe kvaliteedi veebilahendus.

E-kursuse kvaliteedimärki ei ole kursusele lihtne saada. Esiteks peab olema kvaliteedinõuetele vastav e-kursus, mille loomine ja läbiviimine nõuab palju mõtlemist, planeerimist, tahet, oskusi ja muidugi aega. Teiseks peab olema pealehakkamist ja tahtmist esitada oma kursus kvaliteedimärgi taotlemiseks.

Mis motiveerib kvaliteedimärki taotlema?

Koolituskursusel “Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks” osalejad koostasid ühiselt mõistekaardi selle kohta, mis neid motiveerib taotlema oma e-kursusele kvaliteedimärki:

 • Kõrghariduse kvaliteedisüsteemis osalemine.
 • Tagasiside saamine enda e-kursusele, mis aitab kursust parandada ja täiustada.
 • Soov kursust tõhusamaks ja metoodiliselt paremaks muuta.
 • Enda kompenetsi arendamine ja selle rakendamine õppeprotsessi juhtimise parandamiseks.
 • Asjalikud nõuanded, kvaliteedimärk, preemia.
 • Enda konkurentsivõime tõstmine tööturul.
 • Enesehinnangu tõstmine saadud tunnustuse kaudu.
 • “Hea” e-kursuse mõtestamine enda jaoks.
 • Kvaliteedimärk on e-õppealase pädevuse kinnitus tööandjale ning kursusel osalevale õppijale.
 • Kvaliteedimärk on kasulik kursuse turundamisel.

E-kursuse kvaliteedimärki motiveerib taotlema kindlasti ka see, et e-õppe kasutamist arvestatakse Tartu Ülikoolis soodustava tegurina ametisse tagasivalimisel ning kui ette on näidata kvaliteedimärki omav(ad) kursus(ed), siis on oma e-õppealast kompetentsust tööandjale kergem tõestada.

Üldised põhimõtted kvaliteedimärgi taotlemisel

Kvaliteedimärki saab taotleda üks kord aastas avatud taotlusvoorus. Taotluste esitamise tähtaeg on jaanuari esimese nädala lõpus. E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõikidele Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õpetajatele ja õppejõududele. Kvaliteedimärki saab taotleda veebipõhistes õpikeskkondades olevatele e-kursustele, mis on täielikult või osaliselt veebipõhised ning mida on vähemalt üks kord õppetöös kasutatud. Tegemist pole kursuste konkursiga – kvaliteedimärgi saavad kõik kursused, mis vastavad kvaliteedikriteeriumidele.

Senised tulemused

E-kursuse kvaliteedimärkide väljaandmine sai alguse 2008. aastal ning tänaseks on märgi pälvinud 131 e-kursust (sh 50 TÜ e-kursust). Ülikoolile oli edukas 2012. aasta, kui kõik kümme kvaliteedimärki taotlenud kursust tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks. 2013.a. taotlusvoorus taotles Tartu Ülikoolist kvaliteedimärki 20 ning kvaliteedimärgi pälvisid 16 e-kursust. Info kvaliteedimärgi saanud kursuste kohta on aadressil: http://www.ut.ee/et/oppimine/e-ope/oppejoule/kvaliteedimark/omistatud-kvaliteedimargid

Kvaliteedimärgi saanud kursuste hulgast valitakse aasta e-kursuse nominendid. Aasta e-kursuse tiitli saab üks kursus kõrgkoolidest ja üks kursus kutseõppeasutustest. Aasta e-kursuse tiitlit on välja antud alates 2009. aastast ning kõrgkoolide tiitel on tulnud kolmel aastal Tartu Ülikooli:

 • 2009 – Riskeeriv käitumine liikluses, seda mõjutavad tegurid ja ennetamise võimalused (Diva Eensoo, kaasautorid Marika Paaver, Riina Häidkind, Heli Ainjärv, Urve Sellenberg ja Dago Antov)
 • 2011Suu- ja hambahaiguste propedeutika (Riina Runnel)
 • 2012Kliinilise farmakoloogia õpe pereõdedele (Ruth Kalda, Alar Irs, Eret Jaanson jt)

Uurisime 2013. aastal e-kursuse kvaliteedimärgi saanud õppejõududelt, mis neid ajendas oma e-kursusele kvaliteedimärki taotlema, kas kvaliteedimärki oli lihtne või keeruline taotleda ning kuidas nad olid rahul ekspertidelt saadud tagasisidega.

Vilve Seiler, Tartu Ülikooli Raamatukogu referent
Kvaliteedimärgi saanud kursus: Sissejuhatus erialainfootsingusse

Oleme pööranud algusest peale suurt tähelepanu sellele, et kursus vastaks doktorantide vajadustele ja oleme kogunud ning analüüsinud kursusel osalejate arvamusi kursuse kohta. Kuna doktorantide hinnang kursuse korralduse, õppematerjalide ja õpitegevustele ning kursuse vajalikkuse kohta on olnud valdavalt positiivne, siis see ajendaski kvaliteedimärki taotlema.

Kvaliteedimärk on tunnustus kõikidele TÜ Raamatukogu erialareferentidele, kes sellel kursusel doktorantidele toeks on. Kuna taotlesin märki juba teisele kursusele, siis oli see lihtsam, olin kogu protsessiga kursis. Esimest korda tundus eneseanalüüs küll esialgu veidi keeruline ja võttis aega, kuid üldiselt on oma kursuse analüüs maatriksküsimustiku järgi kindlasti väga kasulik ja aitab teadvustada, mis on kursusel juba hästi ja mis vajab veel täiendamist.

Kai Part ja Made Laanpere, sünnitusabi ja günekoloogia õppejõud
Kvaliteedimärgi saanud kursus: Praktiline kontratseptsioon

Osalesime kvaliteedimärgi taolemise protsessis, kuna seda soovitasid meile haridustehnoloogid. Lisaks arvasime ka tõesti, et meie kursus on hea, kuna olime selle just esimest korda läbi teinud ja ise protsessi nautinud. Ikka tahaks saada nõu targematelt, mida saaks paremini teha. Mõned head vihjed ka saime, mõni asi oli meile endale juba teada. Tagasiside oli pigem formaalne ja ei andnud eriti soovitusi protsessi paremaks muutmiseks.

Kvaliteedimärgi taotlemise protsessis ei meeldinud see, et kvaliteediveeb, kus toimus kvaliteedimärgi taotlemine, ei olnud eriti kasutajasõbralik. Mitu korda pidime lisaabi kasutama ja seda protsessi enam vist läbi teha ei tahaks.

Aigi Rahi-Tamm, arhiivinduse vanemteadur
Kvaliteedimärgi saanud kursus: Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960

Mind ajendas kvaliteedimärki taotlema haridustehnoloogide soovitus, teisalt soov läbi teha hindamisprotseduur, et testida kursuse sobivust üldiste nõuetega. See on üks kursusele tagasiside saamise võimalus, mis paneb ainele vaatama eemalseisja pilguga, tabama nüansse, mida igapäevases toimetamises ei märka ning kindlasti avaneb seeläbi võimalus otsida aine edastamiseks uusi lahendusi.

Kvaliteedimärgi taotlemine oli keskmise raskusega protseduur. Eneseanalüüsi vormi täites tekkis küsimusi, mida mõne kriteeriumiga konkreetselt silmas peetakse. Kindlasti ei tohiks kursuste juures limiteerida nö loomingulisi impulsse, s.t. kogu öppetööd ei saa alati eelnevalt väga konkreetselt reglementeerida ülesannete sisu ja ajakuluga, eriti seminari vormis öppetöö puhul. Antud kursusel saame õppijatega kokku seminarides, kus tekivad arutelud, mille edasiarendusena andsin lisaülesandeid, mida oli vöimatu eelnevalt ette prognoosida. Öppejöule peaks jääma enam paindlikkust kursust vastavalt vajadusele muuta ning see vajadus vöib rühmade löikes erinev olla.

Tiiu Taur, organisatsioonikommunikatsiooni assistent
Kvaliteedimärgi saanud e-kursus: Organisatsioonikommunikatsioon I

Minu jaoks oli taotlemise esmaseks ajendiks eelmise aasta positiivne kogemus, mil kolleegiga kahasse loodud kursusele omistati kvaliteedimärk. Kuna eelmisel aastal tegi Age ära suure osa vajalikust tööst, siis soovisin sellel aastal ka ennast proovile panna – väljakutse tundus igati põnev olevat.

Taotlemisprotsess iseenesest keeruline polnud, kuid nõudis siiski üksjagu aega ja pühendumist. Kõige tülikam oli ehk veebikeskkonna ülesehitus, kuid selle kompenseeris eneseanalüüsi küsimustiku põhjalikkus. Tänu sellele vaatasin oma kursuse e-tuge uue pilguga ja sain mitu head mõtet, mida edaspidi rakendada. Pean väga väärtuslikuks ka protsessis nõutavat tagasisidet programmijuhilt ja õppijatelt, mis taas aitas näha tehtut kõrvalseisja pilgu läbi.

Ekspertidelt saadud tagasisides on mitmeid häid nõuandeid, mida edaspidi kursustele e-tuge luues silmas pidada. Mul on hea meel, et kursus väärib kvaliteedimärki, kuid samas pean tegelikult taotlemisprotsessi isegi väärtuslikumaks kogemuseks, sest see õpetas mulle, kuidas tehtut analüüsida ja millega edaspidi arvestada.

Karmen Trasberg, haridusteooria lektor
Kvaliteedimärgi saanud e-kursus: Multikultuuriline haridus

Olen aktiivne e-õppejõud, sest see seab kohustuse mitte ainult kriitiliselt hinnata enda õpetamist, vaid ka seda, mis toimub õpetamise ajal õppijaga. Veebikursust saabki kavandada ja läbi viia ainult õppijakeskselt.

Kandideerimine kvaliteedimärgile on tegelikult osa e-kursuse arendustööst, mis on toetatud nii haridustehnoloogi poolt kui selleks otstarbeks loodud spetsiaalse koolituskursusega. Seega ajendas mind kvaliteedimärki taotlema võimalus saada professionaalset tagasisidet oma e-kursuse arendamiseks.

Ekspertide hinnangud olid sisulised ja toetavad ning kevadsemestri kursuse puhul ka juba arvesse võetud.

Teile võivad meeldida ka need artiklid