ISSN 2228-1932

E-õppe statistika 2011

Lehti Pilt
haridustehnoloogiakeskuse juhataja
TÜ elukestva õppe keskus

E-kursused

E-kursused on õppeained või täienduskoolitusprogrammid, mis toimuvad täielikult veebipõhiselt või millel on veebipõhine tugi e-õppe keskkonnas. Tartu Ülikool kasutab veebipõhise õpikeskkonnana põhiliselt TÜ keskset Moodle´i keskkonda (http://moodle.ut.ee/). Viljandi Kultuuriakadeemia kasutab oma Moodle´it (http://moodle.kultuur.edu.ee/).

E-kursuste arv on ülikoolis igal aastal pidevalt suurenenud (Joonis 1).

Joonis 1. E-kursuste arvu kasv Tartu Ülikoolis 2000-2011

2011. aasta lõpuks oli TÜ keskses Moodle´is kokku 1312 kursust ja VKA Moodle´is 163 kursust (kokku 1475 Moodle´i kursust). Kõik neist kursustest pole muidugi veel valmis ja kasutusel. Kursuste arvu edetabelit juhivad sotsiaal- ja haridusteaduskond, filosoofiateaduskond ning Viljandi Kultuuriakadeemia (Joonis 2).

Joonis 2. Moodle´i kursuste arv teaduskondades ja kolledžites

Institituutide/keskuste tasemel on aktiivsemad Moodle´i kasutajad:

Haridusteaduste instituut – 110
Keelekeskus – 79
Elukestva õppe keskus – 77
Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut – 58
Füüsika instituut – 57
Arvutiteaduste instituut – 51
Ökoloogia ja maateaduste instituut – 50
Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut – 29
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut – 28
Kultuuriteaduste ja kunstide instituut – 25
Psühholoogia instituut – 22


Moodle´i kasutajate arv

TÜ kesksesse Moodle´isse sisenemine toimub ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Kasutajaid oli Moodle´is 2011. aasta lõpu seisuga 18902. Neist sisenes Moodle´isse TÜ keskserveri kaudu 16436 (nemad omavad Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli) ning täiendusõppe tarbeks on loodud käsitsi kasutajatunnused 2466 õppijale.

Ainult õppijatena oli keskses Moodle´is kirjas 13728, õppejõududena 1100 ning tuutoritena 247 inimest. Ülejäänud kasutajad olid korraga mitmes rollis.

Viljandi Kultuuriakadeemia Moodle´is oli 2011. aasta lõpu seisuga 1101 kasutajat, neist 1037 õppijat ja 64 õppejõudu.


Veebipõhise ja osaliselt veebipõhise õppe kasutamine õppetöös

Vastavalt ÕISi statistikale oli ülikoolis 2011. aastal 850 veebipõhist või osaliselt veebipõhist ainekava (Tabel 1), mis moodustasid kõikidest ainekavadest 9 % (3 % tõusu võrreldes 2010. aastaga). Neist täielikult veebipõhiseid ainekavasid oli 111 (13 %) ning osaliselt veebipõhiseid 739 (87 %) (Tabel 1). Täielikult veebipõhistest kursustest ca 40 % on filosoofiateaduskonna kursused.

Selle statistika aluseks on ÕISis ainekavade juures olev tunnus „osaliselt veebipõhine või „täielikult veebipõhine“. Ilmselt kõikide tegelikult osaliselt või täielikult veebipõhiselt toimunud õppeainete puhul pole see tunnus ÕISis märgitud ning e-toega õppeaineid on ilmselt rohkemgi.

Tabel 1. Veebipõhiste ja osaliselt veebipõhiste ainekavade arv 2011. a. (kevad ja sügissemester)
teaduskondade ja kolledžite kaupa (aluseks on võetud sellised ainekavad, millele oli vähemalt 1 registreerunu)

Veebipõhistel ja osaliselt veebipõhistel kursustel osales 2011. a. kokku 26870 õppijat (12857 võrra rohkem kui 2010. aastal).


E-täiendusõpe

2011. a. pakkus ülikool täiendusõppena 235 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 5057 õppijat. Täielikult veebipõhiseid e-täiendusõppe kursusi oli neist 35,7 %. E-täienduskoolituskursuste toimumisest aastatel 2005-2011 annab ülevaate joonis 3.

Joonis 3. E-täienduskoolituskursuste ja neil osalejate arv 2005-2011


Videoloengud

2011. aastal jätkas TÜ videoloengute salvestamiseks 4 automaatse Echo360 salvestussüsteemi kasutamist. 3 süsteemi paiknesid statsionaarselt auditooriumides (Liivi 2, Vanemuise 46 ja Ravila 19) ning üks süsteem oli mobiilne, mida sai multimeediatalitusest vajalikku kohta salvestamiseks kohale tellida.

2011. a. arendati IT osakonna multimeediatalituse juhtimisel edasi TÜ videoportaali UTTV-d (Tartu Ülikooli televisioon) http://uttv.ee, kus 2011. aasta lõpu seisuga oli lisatud 229 avalikult kättesaadavat õppevideot. Lisaks sellele on õppevideote kategoorias videosid, mis on piiratud kättesaadavusega (kättesaadavad ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnustega isikutele või ÕISis õppeainele registreerunutele). Enamik õppevideotest on seotud kindlate e-kursustega, millele viidatakse ÕISist vastava ainekava juurest või e-kursuselt.
Alates 2011. aastast saavad UTTV õppevideote kategooriasse videosid lisada ka õppejõud ise (need, kes on seotud käesoleval, eelmisel või järgmisel semestril mingi ÕISi ainekavaga). UTTVsse pääseb õppejõud TÜ keskserveri kasutajatunnuse ning parooliga.

UTTV avalikult kättesaadavatest õppevideotest on kõige rohkem vaadatud Viljar Veebeli videoloenguid. Enimvaadatud videote nägemiseks tuleb siseneda UTTV õppevideote kategooriasse ja sorteerida videod valiku Enimvaadatud eelpool järgi.

Echo360-ga salvestatud videoloengute vaadatavuse TOP 10 (enamik neist pole avalikult kättesaadavad):

Pedagoogika alused – 1321 korda
Lausearvutus – 930 korda
Lausearvutus 2 – 921 korda
Sotsiaalteaduste arenguloo lühiülevaade – 869 korda
Predikaatarvutus – 849 korda
Sissejuhatus sotsiaalteadustesse – 766 korda
Sissejuhatus. Loogika määratlemisest – 666 korda
Isiksusepsühholoogia 1. loeng – 591 korda
Mõiste ja termin: semantiline kolmnurk – 512 korda
Kategooriline süllogism – 508 korda

Veebiseminari kasutamine

2011. a. oli ülikooli töötajatel ja üliõpilastel jätkuvalt võimalik administratiivse töö, õppe- või teadustöö eesmärkidel kasutada veebiseminari tarkvara Adobe Acrobat Connect Pro, mille litsents osteti „Tiigriülikool+ 2009-2012“ programmi toetusel. Connect Pro asub TÜ serveris aadressil  http://kontakt.ut.ee/. Connect Pro on veebikonverentsi või -seminari pidamise tarkvara, millega saab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada erinevates formaatides faile ja oma ekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit. See on hea võimalus koosolekute ja seminaride pidamiseks ning videoloengute salvestamiseks, kuna kõike seminariruumis toimuvat saab seminari läbiviija videofailina salvestada. Iga veebiseminari kasutaja saab seminaril osaleda oma arvutist – tuleb lihtsalt avada seminariruumi veebiaadress ja siseneda ruumi.

Connect Pro kasutamine 2011. a.:

 • 49 õppejõudu kasutasid 67 seminariruumi
 • veebiseminari kasutati kokku 3147 tundi ja 18 minutit (kõik kasutajad)
 • seminari läbiviijad kasutasid veebiseminari 1078 tundi ja 50 minutit


Õpiobjektid ja DSpace

Digitaalne õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss. Õpiobjektid on näiteks slaididega integreeritud videoloengud, animatsioonid, sisupaketid jms. Õpiobjektid ning paljude e-kursuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad TÜ raamatukogu digitaalses repositooriumis DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace) e-õppe materjalide kollektsioonis. Repositooriumis olevaid digitaalseid õppematerjale ja õpiobjekte saab iga õppejõud otsinguga otsida ning oma õppetöös kasutada, viidates neile ÕISis olevast aineprogrammist või e-kursuselt. Näiteks võite otsida märksõna “videoloeng” abil, mille tulemusena kuvatakse kõik videoloengud või sisulise märksõna abil. Enamik repositooriumis olevaid õpiobjekte ja õppematerjale on loodud ESF REDEL ja BeSt programmide toetusel. Repositooriumis olevaid õppematerjale/õpiobjekte saab kuvada ka otsingulahtri all olevate nuppude abil: titles (kuvatakse pealkirjade alusel), authors (kuvatakse autorite alusel) või issue date (kuvatakse väljalaskeaja järgi).

2012. a. veebruari keskpaiga seisuga oli DSpace´s 129 e-kursuse õppematerjalid ja 189  õpiobjekti. E-õppe materjalide kollektsioonis on 236 autori materjale ja/või õpiobjekte.

Enimkülastatud eletroonilised õppematerjalid (ajavahemik 26.03.2011 – 21.02.2012):

 1. Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus (Diana Maisla) – 455 korda
 2. Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS’i abil) (Anu Masso) – 429 korda
 3. Eesti kultuurilugu (Kaarel Vanamölder) – 425 korda
 4. EL ajalooline kujunemine ja euroopastumise teooria (Viljar Veebel, Liina Kulu, Thomas Traguth, Bernd Hüttemann) – 382 korda
 5. Kaasaegsed juhtimisteooriad (Gerda Mihhailova) – 376 korda
 6. Erialane inglise keel (Business English) (Reet Soosaar) – 353 korda
 7. Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu (Anu Pallas) – 351 korda
 8. Statistikapaketi SPSS kasutamine (Kadri Rootalu) – 319 korda
 9. EL poliitikavaldkonnad ja komitoloogia (Viljar Veebel, Marika Linntam) – 314 korda
 10. Farmakoloogia (Anti Kalda) – 306 korda

Enimkülastatud õpiobjektid (ajavahemik 26.03.2011 – 21.02.2012):

 1. Küsitlusankeedi koostamine (Kandela Õun) – 469 korda
 2. Regressioonanalüüs (Kandela Õun) – 466 korda
 3. Andmestik, rühmitamine, kirjeldav statistika (Kandela Õun) – 456 korda
 4. Akadeemiline vaidlus e-õppes (Triin Marandi) – 424 korda
 5. Hindamine. Statistilised hüpoteesid (Kandela Õun) – 403 korda
 6. Puuraugu puurimine (Andres Marandi, Triin Marandi) – 397 korda
 7. Kokku- ja lahkukirjutamine (Krista Uibu) – 391 korda
 8. Tunnuste vahelised seosed ja korrelatsioon (Kandela Õun) – 389 korda
 9. Animatsiooni loomine programmiga Adobe Flash (1) (Helen Ilus, Tiiu Jaago, Triin Marandi) – 381 korda
 10. Aegridade analüüs (Kandela Õun) – 374 korda

Teile võivad meeldida ka need artiklid