ISSN 2228-1932

Õpiobjektid

Vivian Klimušev, veebidisainer

Digitaalne õpiobjekt on terviklik, erinevates õppekontekstides taaskasutatav, õppimist toetav digitaalne ressurss. Õpiobjekt on näiteks:

  • animatsioon, mis aitab paremini aru saada õpitava olemusest
  • video, mis on integreeritud slaidide/selgitavate tekstidega
  • lavastatud video või audio,
  • sisupakett, mis koosneb reeglina mitmest omavahel hüperteksti abil seostatud eraldi leheküljest

Õpiobjekte saab kasutada ühe või teise kursuse raames, aga kindlasti ka omaette üksusena. Õpiobjektide loomist on rahastatud ESF e-õppe programmi BeSt raames (õpiobjektide loomisest ja rahastamisest täpsemalt vaata: http://www.ut.ee/591002) ja üheks rahastamise tingimuseks on, et valminud õpiobjektid peavad olema kõigile vabalt kättesaadavad. Rahastatud õpiobjektidega võib tutvuda e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis (http://www.e-ope.ee/repositoorium). Tartu Ülikooli raamatukogu repositooriumis DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace) on Tartu Ülikooli õppejõudude loodud õpiobjektid. Seisuga 25.04.2010 oli seal sadakond õpiobjekti ja neist veidi üle veerandi on sisestatud enne 2009.a. Seega suurem osa õpiobjektidest on valminud ja DSpace repositooriumisse pandud 2009-2010 ning see protsess jätkub. Huvilised leiavad need repositooriumist e-õppematerjalide alt (E-õppematerjalid  > Õpiobjektid).

Õpiobjekte on loodud erinevatel teemadel. Enamasti on tegemist videoloengute ja sisupakettidega. Siinkohal tutvustaks mõningaid õpiobjekte, mis võiks laiemale sihtrühmale huvi pakkuda.

Kursuse “Religioosne fundamentalism” raames peetud videoloengute abil võib saada päris mitmekülgse ülevaate fundamentalismist. Esitajad on kõik erinevad (Ain Riistan, Aarne Rannamäe, David Vseviov, Ringo Ringvee, Märt Läänemets jt.) ning iga loeng on omaette vaadatav. Need videoloengud on DSpace keskkonnast leitavad märksõna “fundamentalism” abil.

Sisupakettidest on paljud üsna praktilise suunitlusega. Ununenud grammatikateadmisi saate värskendada Krista Uibu mitme keeleharidusliku õpiobjekti abil, olgu tegemist siis selliste tüüpiliste probleemidega nagu kokku- ja lahkukirjutamine või soovite hoopis uusi teadmisi lühendite ja kirjavahemärkida kohta:
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14217/index.html
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14218/index.html

Ametikirja vormistamisel on kasu õpiobjektist “Kirjavahemärgid ja sõnakasutus” (http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14219/ametikirja_vormistamine.html)

Lastevanematel, kel vastavas eas võsukesed, on kasulik tutvuda sisupakettidega “Käemängude kasutamine koolieelses eas”  (http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14235/index.html) ja “Näpumängude kasutamine koolieelses eas” (http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14236/index.html), koostajad Anne Raam ja Karin Kiss. Kindlasti leiate harivat endale ja arendavat lapsele.

Kõikidele pedagoogidele võiks huvi pakkuda Kaja Orase “Näidistunni analüüs” I ja II, kus tutvustatakse tuntumaid õpetamise ja õppetunni mudeleid:
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14613/index.html
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14614/index.html
.

Viimati mainitud õpiobjektides on rohkelt kasutatud videomaterjale. Mitmeid videonäiteid on ka Merit Karise reklaamiteemalistes sisupakettides “Reklaam kui sotsiokultuuriline kommunikatsioon” I ja II osa, sest reklaamidest reklaame vaatamata oleks ju raske rääkida. Kuna reklaamid ümbritsevad meid kõikjal, siis on ka need materjalid kindlasti paljudele huvipakkuvad:
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14221/index.html
http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14239/index.html

Vähesel määral on õpiobjekte loodud animatsioonidena. Animatsioon on väga hea moodus just mitmesuguste protsesside näitlikustamiseks ja vääriks õpiobjektide tegemisel rohkem kasutust. Neile, kes soovivad ise animatsioonidega kätt proovida, soovitaksin tutvuda õpiobjektidega “Animatsiooni loomine programmiga Adobe Flash” I (autorid Helen Ilus, Tiiu Jaago ja Triin Marandi) ja II (autorid Helen Ilus, Triin Marandi ja Andres Marandi):
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/8580/1/FlashAnimatsioon.swf
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/8989/1/Flash2_puurkaev.swf

Kuna õpiobjekte on loodud palju ja tehakse järjest juurde, siis soovitan aeg-ajalt külastada repositooriumi – ehk leiate jälle midagi uut ja huvitavat. Ja muidugi, looge ka ise uusi õpiobjekte – oma õppijatele rõõmuks!

fundamentalismist

Näiteid fundamentalismiteemalistest videoloengutest