ISSN 2228-1932

„TextGenEd” – kogumik õppejõule uue ajastu õppimisest

Djuddah Leijen
maailma keelte ja kultuuride instituut, inglise keele kaasprofessor

Helen Hint
eesti ja üldkeeleteaduse instituut, väljendusoskuse lektor

Eestikeelset teksti toimetas Helena Lemendik (eesti ja üldkeeleteaduse instituut, keeleteaduse nooremteadur)

Aasta 2023 märgib olulist verstaposti hariduselus, mil tekstirobotite jm tehisintellekti (TI) tööriistade kiire areng ja laialdane ligipääs pani õpetajaid ja õppejõude üle kogu maailma arutlema ja katsetama, kuidas neid tööriistu oma õpetamisse kaasata. Aruteludeks ja katsetusteks on juba korraldatud hulgaliselt üritusi (nt AI+Education Summit: AI in the Service of Teaching and Learning Stanfordi Ülikoolis ja Euroopa Nõukogu korraldatud Artificial Intelligence and Education). Samuti on asjatundjate sulest ilmunud mitmeid olulisi väljaandeid (nt AI in Learning: Designing the Future (Springer) ja Stanfordi Ülikooli Artificial Intelligence Teaching Guide), mis aitavad õppejõududel avastada ja mõtestada, kuidas tekstirobotite abil oma õpetamist arendada ja täiustada. Siinses postituses tutvustame üht sellist väljaannet, mis meie meelest pakub õppejõududele suurepäraseid praktilisi näiteid, kuidas tekstiroboteid efektiivselt õppetöösse kaasata. 

Annette Vee, Tim Laquintano ja Carly Schnitzleri toimetatud kogumik “TextGenEd: Teaching with Text Generation Technologies” („TextGenEd: Õpetamine teksti genereerivate tehnoloogiate abil“) on (veebi)kirjastuse WAC Clearinghouse lehel kõigile vabalt kättesaadav. Kogumikku kuulub u 50 eelretsenseeritud ja kasutusvalmis ülesandekirjeldust, mis hõlmavad väga erinevaid valdkondi alates programmeerimisest kuni loovkirjutamiseni. Ülesandeid koondades on silmas peetud, et need hõlmaksid eri tüüpi õppetegevusi ning mitmesuguseid tekstiroboteid jt TI tööriistu. Lisaks on jälgitud, et ülesanded toetaksid õpilaste tehisintellektialast kirjaoskust, loomingulisust, eetilisi väärtusi, erialast kirjaoskust ja võtmepädevusi ning retoorilist enesekindlust. Niisiis on kogumiku näol tegu kasuliku ressursiga kõigile neile, kes soovivad tänapäevaseid TI tööriistu oma õppetöös arukalt (ära) kasutada. Selles postituses heidame lühidalt lähema pilgu kogumiku viiele osale. 

Kui su kursusel on ühe olulise väljundina vaja arendada õpilaste tehisintellekti kasutamise (kirja)oskust, siis pakub kogumiku “TextGenEd” esimene osa selleks erinevaid praktilisi ülesandeid. Näiteks on esimese ülesande eesmärk tutvustada digihumanitaaria kursusel üliõpilastele loomuliku keele töötlemise põhimõtteid ja meetodeid Pythoni programmeerimiskeele abil, et analüüsida ChatGPT ühele ja samale viibale genereeritud eri vastuste varieeruvust. Samuti leiab siit ülesande, mis kutsub üliõpilasi arutlema tekstirobotite kui kaasautorite, lugejate ja kirjutajate rolli üle ning mõtlema sealjuures eri strateegiatele, kuidas ChatGPT esitatud fakte kontrollida. Niisiis pakuvad selle osa ülesanded nii üliõpilastele kui ka õppejõududele suurepärast võimalust mõtestada, millised on tehisintellektiga seotud uued vajalikud oskused haridusmaailmas.

Kogumiku teise osa ülesanded suunavad üliõpilasi uurima ja avastama tehisintellekti loomingulist poolt. Näiteks on siin harjutusi, mille käigus saavad üliõpilased katsetada tehisintellektiga luuletamist ja ka muid kirjanduslikke žanreid. Vaadeldakse sedagi, millised on viipade kirjutamise eripärad kõiksuguste loominguliste, sh pildiliste väljundite genereerimiseks. Niisiis ei ole fookus ainult teksti-, vaid ka pildirobotitel, nagu DALLE-2 ja Stable Diffusion. Ülesanded keskenduvad keele rollile loomingulises eneseväljenduses, vaadeldakse seda, kuidas eri tähendused ja struktuurid võimaldavad luua hoopis uut tüüpi väljenduslaade, tuua loomingusse rohkem variatsiooni. Kokkuvõttes sobivad selle osa ülesanded eriti hästi kursustele, mille eesmärk on utsitada üliõpilaste uudishimu ja suunata neid töötama tehisintellekti kui loomingulise partneriga.

Kogumiku kolmas osa vaatab tulevikku, eesmärgiga panna üliõpilased mõtlema selle üle, milline on tehisintellekti võimalik mõju tööturule ja karjäärivalikutele. Siinsete ülesannete fookuses on tehisintellekti vastutustundlik kasutamine, hõlmates tehisintellekti alase kirjaoskusega seotud eetilisi kaalutlusi ja põhimõtteid. Näiteks on ülesandeid, mis suunavad üliõpilasi leidma tekstiroboti genereeritud tekstidest kultuurilisi, sotsiaalseid, soolisi jm eelarvamusi. Teisalt ärgitavad ülesanded üliõpilasi dialoogis ChatGPT-ga analüüsima iseenda kultuurilist ja sotsiaalset identiteeti, näiteks pannes neid leidma poolt- ja vastuargumente tekstiroboti koostatud väidetele. Taolised ülesanded annavad hea lähtepunkti mõelda kriitiliselt selle üle, milline laiem mõju on tehisintellektil meie identiteedile, uskumustele ja teadmistele.

Kogumiku järgmises, neljandas osas on liigutud ära akadeemilise arutleva teksti juurest ning keskendutakse tekstirobotite potentsiaalile erinevate n-ö mitteakadeemiliste tekstide loomisel. Nii pakuvad selle osa ülesanded võimalusi töötamaks näiteks tehniliste raportite, meditsiini- või muude tarbetekstidega. Eesmärk on tutvustada eelkõige praktilisi võimalusi, mida tehisintellekti rakendused saavad pakkuda reaalses tööelus mitmesuguste erialade esindajatele (näiteks toimetajatele, tehnilise dokumentatsiooni koostajatele, meditsiinitöötajatele). Samuti on vaatluse all see, millist tüüpi tuge võiks tehisintellekti rakendustelt töökeskkonnas küsida (nt tekstidest kokkuvõtete või memode koostamine, ametitekstide toimetamine ja vormistamine jmt). Kui õpetate rakendusliku suunitlusega kursusi, mis valmistavad õpilasi ette konkreetseks ametiks, siis on need ülesanded suurepärane viis arendada tulevaste spetsialistide võtmepädevusi. 

Kui kogumiku kolmas osa keskendus kriitilise mõtlemise arendamisele, siis raamatu viimane, viies osa on pühendatud ülesannetele, mis vaatavad veelgi suuremat pilti, suunates tekstiroboteid jt TI tööriistu kasutades mõtlema, millist mõju roboti genereeritud tekstid avaldavad, st milline on nende retooriline funktsioon. Siia kuuluvad ülesanded, mille kaudu üliõpilased õpivad nägema tehisintellekti kui vestluspartnerit ja kriitilist retsensenti. Õppijad saavad analüüsida, mil määral avalduvad genereeritud tekstides meie individuaalsed, aga ka institutsionaalsed ideaalid n-ö headest, väärtuslikest tekstidest. Seda tüüpi ülesanded arendavad mh õppija metakognitiivset teadlikkust, aitavad tal mõista iseenda teadmisi, oskusi ja kogemusi. Seega võib selle osa ülesandeid meie hinnangul pidada õppimise kõige sisulisemaks osaks. 

Võttes arvesse tehisintellekti valdkonna ülikiiret arengut ja haridusasutuste üliteravat huvi teema vastu, on kogumiku “TextGenEd” koostajate eesmärgiks jätkata materjali täiendamist ja ajakohastamist. Tegu pole staatilise õpikuga, vaid pidevalt uueneva allikaga. Veelgi enam, toimetajad on avatud ettepanekutele ning kõik aktiivsed tehisintellekti huvilised-katsetajad saavad esitada oma ülesandeid kogumikus avaldamiseks (https://wac.colostate.edu/repository/collections/continuing-experiments/).

“TextGenEd” on ideaalne kogumik kõigile, kes: 

  • tunnevad huvi uuenduste ja uute võimaluste vastu;
  • otsivad konkreetseid näiteülesandeid;
  • soovivad oma häid õpetamisideid uute võtetega täiustada;
  • on valmis võtma või juba võtnud omaks tehisintellekti potentsiaali hariduses. 

Julgustame kõiki jagama oma mõtteid ja kogemusi seoses tehisintellekti kasutamisega õppetöös. Kui katsetad mõnda ülesannet siin tutvustatud kogumikust või kui sul on endal mõned ägedad tehisintellekti alast kirjaoskust arendavad ülesanded, siis räägi ka teistele, kuidas sul ja sinu üliõpilastel nendega on läinud!

Teile võivad meeldida ka need artiklid