ISSN 2228-1932

Ühe MOOCi edulugu ehk esimene vasikas ei lähe mitte alati aia taha

Marju Piir, haridustehnoloog

Tartu Ülikooli esimene MOOC (massive open online course, e.k. vaba juurdepääsuga e-kursus) on tänaseks lõppenud. Kursuse õppejõududeks olid TÜ analüütilise keemia professor Ivo Leito ning teadurid Lauri Jalukse ja Irja Helm. Kursuse eesmärgiks oli tutvustada mõõtemääramatuse hindamist keemilisel analüüsil (analüütilises keemias).

Kursusel käsitleti olulisemaid põhimõtteid ja vajalikku matemaatilist aparaati mõõtemääramatuse hindamiseks keemilises analüüsis. Samuti tutvustati kahte põhilist lähenemisviisi mõõtemääramatuse hindamiseks – ISO GUM modelleerimise lähenemist ja laborisisest valideerimisandmete-põhist lähenemist.

Kursus kestis 2014. aasta 3. märtsist 13. aprillini. Kursusel osales 270 õppijat üle 40 riigist, nt Saksamaalt, Hiinast, Jordaaniast, Poolast, Serbiast, Brasiiliast, Ugandast, Türgist, Portugalist, Taist, Ameerika Ühendriikidest, Tšiilist, Soomest, Islandilt, Belgiast, Horvaatiast, Sloveeniast, Mehhikost, Prantsusmaalt, Indiast, Nicaraguast, Nigeeriast, Hispaaniast, Rootsist, Eestist jm.

Veidi üle poole, so 141 õppijat ehk 52% kursusele registreerinutest lõpetasid kursuse täismahus, st sooritasid kõik nõutud tööd. Nemad said ka 1 EAP ja vastava TÜ tunnistuse. See on silmapaistvalt suur protsent (MOOCide lõpetanute arv on erinevatel andmetel enamasti 3-10%*), mis annab selgelt tunnistust sellest, et tegemist oli väga eduka kursusega.

Kursus oli teemade kaupa jaotatud kuuele nädalale. Iga nädal pidid õppijad läbi töötama vastava teema materjalid, sooritama enesekontrollitestid, veendumaks, et materjalist on õigesti aru saadud, ja seejärel tegema hindelise testi. Kursuse lõpetamise tingimuseks oli kuue hindelise testi sooritamine positiivsele tulemusele.

Õppematerjalid olid esitatud videoloengutena, mida toetasid tekstilised materjalid. Peale juhendite, õppematerjalide ja testide oli igas moodulis võimalik ka foorumite kaudu suhelda õppejõudude ja kaasõppijatega. Seda võimalust kasutati kursusel väga aktiivselt – kursuse lõpus oli veebi saadetud üle 300 foorumipostituse (õppijate ja õppejõudude omad kokku). Kursuse materjalid on avalikult kõigile kättesaadavad TÜ veebilehestike loomise vahendis SISU@UT https://sisu.ut.ee/measurement

Kel soovi, võib kursuse igal ajal iseseisvalt läbida. Kui soovite saada kursuse läbimise kohta TÜ tunnistust koos 1 EAP, siis tuleb oodata, millal kuulutatakse välja kursuse uus toimumise aeg (eeldatavasti 2015.a. kevadel). Sellel ajal saab lisaks materjalidega tutvumisele ja enesekontrollitestide tegemisele sooritada ka hindelisi teste ja saada oma õpingute kohta tagasisidet õppejõududelt.

Õppijate tagasiside kursusele oli väga positiivne. Kiideti kursusel olevaid videoloenguid, milles prof Leito seletas keerukaid teemasid lahti lihtsas ja arusaadavas keeles ning viisil, kasutades ka pabertahvlit ja pliiatsit. Samuti oldi väga rahul kursuse loogilise struktuuriga, õppejõudude kiire ja põhjaliku tagasisidega, enesekontrollitestidega ning paindliku ajagraafikuga. Raskuste ja puuduste osas mainiti tagasisides arvutusülesandeid, enda puudulikku keeleoskust (kursus oli ingliskeelne), mõne videoloengu pikkust (oleks võinud olla lühem).

Kokkuvõttes ei oldud kiidusõnadega kitsid ja paljude soov oli osaleda ka edaspidi sellistel kursustel.

Intervjuus Ivo Leitoga kuuleme, mida arvab õppejõud ise oma MOOCist.

*Vt nt Penn GSE Study Shows MOOCs Have Relatively Few Active Users, With Only a Few Persisting to Course End

Teile võivad meeldida ka need artiklid