ISSN 2228-1932

eDidaktikum – õpetajakoolituse didaktikavaramu ja õpikeskkond

Kairit Tammets, teadur, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

Eduko programmi toel on valminud õpetajakoolitusele suunatud keskkond eDidaktikum (http://edidaktikum.ee/), mis on mõeldud kõikidele Eestis õpetajakoolitust pakkuvatele kõrgkoolidele (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).

Õpetajakoolituse sihtrühmade esindajad on oodatud eDidaktikumi kasutama erinevatel eesmärkidel. eDidaktikumi võib vaadata kui:

  • kogemuste panka ja didaktikavaramut – didaktikaõppejõud ja ka tegevõpetajad saavad vahetada ja jagada eDidaktikumis oma õpetamispraktikate kogemusi ja didaktikaalaseid materjale, et need oleks kättesaadavad teistele õppimiseks;
  • õpikeskkonda – keskonna funktsionaalsused võimaldavad õppejõududel kasutada eDidaktikumi kursuste läbiviimiseks;
  • personaalset õpi/arengumappi – igale kasutajale koguneb tema poolt loodud materjalidest (sh õppematerjalid, failid), ülesannetest, blogipostitustest kokku tema arengut ja õppimist esitlev mapp;
  • kogukonna koostöö platvormi – keskkonda kasutades viie ülikooli üleselt õpetajakoolituse kontekstis areneb ka õpetajakoolituse kogukonna koostöö, sest valdkonna teadmus liigub keskkonnas ühest ülikoolist teise;
  • didaktikakeskuste intranetti – didaktikakeskused saavad kasutada keskkonda oma materjalide jagamiseks, info vahetamiseks, ühiste eesmärkide nimel koostööks;
  • uurimisvahendit – keskkonda on võimalik kasutada kasutajate kasutusmustrite, koostöö ja kogukondlikku õppimise, personaalse arengu planeerimise ja hindamise analüüsimiseks.

eDidaktikumi kasutajad on õpetajakoolituse didaktikaõppejõud, üliõpilased ja tegevõpetajad koolidest. Keskkonna peamine eesmärk on toetada didaktikaalase info vahetamist ja koondamist ülikoolides ja ülikoolide üleselt. Selle toetamiseks võimaldab keskkond õppematerjalide lisamist ja jagamist nii gruppidega kui ka väljaspool keskkonda. Info ja materjalide leidmise ja haldamise hõlbustamiseks on keskkonnas märksõnade loend, mida erinevate materjalidega siduda.

Lisaks toetab eDidaktikum õpetamist läbi koostöö, kuna keskkonnas olevaid gruppe võib kasutada nii formaalse õppe läbiviimise toetamiseks, kui ka mitteformaalse õppimise läbiviimiseks. Gruppide ülesehitus võimaldab lisada õppimisele sotsiaalse aspekti koostöö, arutluste ning teineteiselt õppimise jälgimise. Kolmandaks toetab keskkond õppija personaalset arengut läbi pädevuspõhise lähenemise õppimisele ning arengumapi loomise.

Kutsume kõiki didaktikaõppejõude ja ka teisi huvilisi keskkonnaga tutvuma aadressil http://edidaktikum.ee/et/node/487

Kasutusjuhend, mis vastab hetkel toimivale arendusele – http://edidaktikum.ee/content/edidaktikumi-kasutusjuhend

Lisainfo: Priit Tammets (priit.tammets@tlu.ee)

Teile võivad meeldida ka need artiklid